Zarząd Powiatu ogłasza otwarty konkursu ofert dla zadania: „Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu lipskiego w 2022 r.”

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.) w związku z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz.945)

 

Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

Ogłasza się otwarty konkurs ofert dla zadania pn.: „Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu lipskiego w 2022 r.”, polegającego na prowadzeniu jednego punktu, w którym udzielana będzie nieodpłatna pomoc prawna oraz świadczone będzie nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, a także powierzeniu zadania z zakresu edukacji prawnej.

§ 2

  1. Treść ogłoszenia, o którym mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
  2. Ogłoszenie podlega publikacji na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Lipsku, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz tablicy ogłoszeń Starostwa.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Lipskiemu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Otwarty konkurs ofert dla zadania: „Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu lipskiego w 2022 r.”
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Lipsku, 27-300 Lipsko, ul. Rynek 1
Informację opublikował:Piotr Tkaczyk
Data publikacji:21.10.2021 15:07
Wytworzył lub odpowiada za treść:Zarząd powiatu
Informację aktualizował:Piotr Tkaczyk
Data aktualizacji:21.10.2021 15:07