Uchwała nr CVIII/235/2021

Zarządu Powiatu w Lipsku

z dnia 23 lipca 2021 roku

 

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podejmowania w imieniu i na rzecz Powiatu Lipskiego wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do złożenia Wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz wniosków i oświadczeń składanych w imieniu Powiatu Lipskiego do Banku Gospodarstwa Krajowego w związku z postępowaniem dotyczącym przyznania Dofinansowania z Programu

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 w związku z art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920, z 2021 r. poz. 1038) uchwala się, co następuje:

 

§ 1

Udziela się pełnomocnictwa Panu Sławomirowi Śmieciuch - Staroście Lipskiemu, do podejmowania

w imieniu i na rzecz Powiatu Lipskiego wszelkich czynności faktycznych i prawnych:

1. niezbędnych do złożenia Wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji

Strategicznych, zwanego dalej „Programem”, a w szczególności:

a. oświadczenia o akceptacji Regulaminu Naboru Wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski

Ład Program Inwestycji Strategicznych, zwanego dalej „Regulaminem”;

b. oświadczenia o przyjęciu do wiadomości i stosowania zasad dotyczących przetwarzania danych osobowych

zgodnie z RODO;

c. oświadczenia dotyczącego pomocy publicznej oraz korzystania ze środków publicznych przy realizacji

Inwestycji;

d. Wniosków o dostęp do Aplikacji służącej do obsługi Programu;

2. wniosków i oświadczeń składanych w imieniu Mocodawcy do Banku Gospodarstwa Krajowego w związku z

postępowaniem dotyczącym przyznania Dofinansowania z Programu,

w szczególności:

a. Wniosku/wniosków o udzielenie Promesy, a także zawartych w tych wnioskach oświadczeń;

b. oświadczeń zgodnie z postanowieniami Regulaminu;

c. Wniosku/wniosków o wypłatę/wypłaty, a także zawartych w tym wniosku/tych wnioskach oświadczeń.

3. Dokonywania wszelkich innych czynności dotyczących wnioskowania i realizacji wniosków składanych przez

Powiat Lipski w Programie.

§ 2

1. Pełnomocnictwo zostaje udzielone do odwołania.

2. Pełnomocnictwo stanowi załącznik do uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały poprzez podpisanie dokumentu pełnomocnictwa powierza się Wicestaroście

i Urzędującemu Członkowi Zarządu.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Członkowie obecni na posiedzeniu:

Przewodniczący Zarządu Powiatu Sławomir Śmieciuch

Dygas Artur

Gaik Lucyna

Ostrach Zbigniew

Węgrzecka Maria

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr CVIII/235/2021 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 23 lipca 2021 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podejmowania w imieniu i na rzecz Powiatu Lipskiego wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do złożenia Wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz wniosków i oświadczeń składanych w imieniu Powiatu Lipskiego do Banku Gospodarstwa Krajowego w związku z postępowaniem dotyczącym przyznania Dofinansowania z Programu
Podmiot udostępniający informację:27-300 Lipsko, Rynek 1
Informację opublikował:Joanna Sfora
Data publikacji:08.10.2021 13:47
Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Zarządu
Informację aktualizował:Joanna Sfora
Data aktualizacji:08.10.2021 13:47