Uchwała Nr XXXVIII/217/2021
 
Rady Powiatu w Lipsku 
z dnia 31 maja 2021 roku
 
 
 
 
w sprawie odwołania członka Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku 
 
 
Na podstawie:
- art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.z 2020 r. poz. 920),
- art. 48 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U.z 2021 r. poz. 711),
- § 23 ust. 3 Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku
 
 
RADA POWIATU uchwala, co następuje:
 
§ 1
Ze składu Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Lipsku odwołuje się przedstawiciela Rady Powiatu w Lipsku – Pana Kazimierza Czerwonkę.
 
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipsku.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu
Józef Sosnowski
 
U Z A S A D N I E N I E
Do uchwała Nr XXXVIII/217/2021
Rady Powiatu w Lipsku
z dnia 31 maja 2021 roku
 
Zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej powoływanie i odwoływanie rady społecznej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą należy do kompetencji podmiotu tworzącego.
Rada Społeczna przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipsku została powołana uchwałą Nr VII/39/2019 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 27 lutego 2019 roku.
Zgodnie z zapisami § 19 ust. 3 Statutu SP ZZOZ w Lipsku mandat członka Rady Społecznej wygasa przed upływem kadencji na skutek odwołania przez organ delegujący.
Zgodnie z treścią § 19 Statutu SP ZZOZ-w Lipsku Rada Społeczna składa się z przedstawicieli wybranych przez Radę Powiatu w liczbie nieprzekraczającej 15 osób, a wobec odwołania wskazanego członka Rady Społecznej, Rada Powiatu w Lipsku ma możliwość powołania członka celem uzupełnienia składu Rady Społecznej.
 
Przewodniczący Rady Powiatu
Józef Sosnowski

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XXXVIII/217/2021 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie odwołania członka Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Lipsku, 27-300 Lipsko, ul. Rynek 1
Informację opublikował:Małgorzata Szmit
Data publikacji:09.06.2021 10:18
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Małgorzata Szmit
Data aktualizacji:09.06.2021 10:18