Uchwała Nr XXXVIII/216/2021
 
Rady Powiatu w Lipsku 
z dnia 31 maja 2021 roku
 
 
 
w sprawie:  powołania członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Lipsku.
 
 
 
Na podstawie:
- art. 16a ust. 1 i  2  ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z.2020r. poz. 920 z późn. zm.)
- § 42a  ust.1  Statutu Powiatu Lipskiego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2012 r. poz. 2993 z późn. zm.)
 
 
 
RADA POWIATU    u c h w a l a,    co następuje:
 
 
§ 1
 
Powołuje się na członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Lipsku radną ANETĘ ELŻBIETĘ ZAJĄC.
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu w Lipsku.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu
Józef Sosnowski
 
 
 
Uzasadnienie
 
Zgodnie z przepisem art.16 ust.1 i 2 ustawy o samorządzie powiatowym, Rada powiatu rozpatruje: skargi na działania zarządu powiatu i powiatowych jednostek organizacyjnych; wnioski oraz petycje składane przez obywateli; w tym celu powołuje komisję skarg, wniosków i petycji. W skład komisji skarg, wniosków i petycji wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów, z wyjątkiem radnych pełniących funkcje, o których mowa  w art. 14 ust. 1, oraz będących członkami zarządu. 
 
W związku ze złożoną przez radnego Radosława Drąga pisemną rezygnacją w dniu 12.05.2021r. z funkcji członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Lipsku, zachodzi potrzeba podjęcia niniejszej uchwały.
 
Przewodniczący Rady Powiatu
Józef Sosnowski

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XXXVIII/216/2021 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie powołania członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Lipsku.
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Lipsku, 27-300 Lipsko, ul. Rynek 1
Informację opublikował:Małgorzata Szmit
Data publikacji:09.06.2021 10:05
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Małgorzata Szmit
Data aktualizacji:09.06.2021 10:05