Uchwała Nr XXXVIII/213/2021
 
Rady Powiatu w Lipsku 
z dnia 31 maja 2021 roku
 
 
w sprawie  zmian w Statucie Powiatowego Zespołu Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Siennie
 
Na podstawie art. 12 pkt 11  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920), oraz art. 180 pkt 2 i pkt 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r  o wspieraniu  rodziny i systemie  pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020r. poz.821 ze zm) Rada Powiatu w Lipsku uchwala, co następuje:
 
§ 1 
 
W Statucie Powiatowego Zespołu Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Siennie w brzmieniu nadanym  uchwałą Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30.10.2019r Nr XVII/96/2019   w sprawie zmian w Statucie Powiatowego Zespołu Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Siennie, wprowadza się następujące zmiany:
1. §1ust.2  Statutu otrzymuje brzmienie: 
Powiatowy  Zespół Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Siennie ma siedzibę w Siennie przy ul. Szkolnej 39
2. §1ust.3 Statutu otrzymuje brzmienie:
Powiatowy  Zespół Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Siennie używa nazwy własnej z adresem na tablicy urzędowej i na pieczęciach :
 
Powiatowy  Zespół Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Siennie
ul. Szkolna 39
27-350 Sienno
 
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Lipskiego.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Przewodniczący Rady Powiatu 
Józef Sosnowski
 
 
Uzasadnienie do UCHWAŁY NR XXXVIII/213/2021
RADY POWIATU W LIPSKU
z dnia 31 maja  2021 r.
 
w sprawie  zmian w Statucie Powiatowego Zespołu Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Siennie
 
W związku ze zmianą numeru porządkowego budynku placówki z ul. Szkolnej 41 na ul. Szkolną 39, zapisy §1 ust 2 i 3  dotyczące adresu siedziby Powiatowego Zespołu Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Siennie oraz nazwy własnej na tablicy urzędowej i na pieczęciach używanych przez Zespół uległy zmianie. Wobec czego należy zapisy Statutu w tym zakresie zmienić. 
Biorąc powyższe pod wzgląd, podjęcie niniejszej uchwały uznać należy za uzasadnione.
 
Przewodniczący Rady Powiatu
Józef Sosnowski
 
 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XXXVIII/213/2021 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie zmian w Statucie Powiatowego Zespołu Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Siennie.
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Lipsku, 27-300 Lipsko, ul. Rynek 1
Informację opublikował:Małgorzata Szmit
Data publikacji:09.06.2021 09:49
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Małgorzata Szmit
Data aktualizacji:09.06.2021 09:49