Uchwała Nr XXXVIII/209/2021

Rady Powiatu w Lipsku 
z dnia 31 maja 2021 roku

 

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku


Na podstawie:
- art. 4 ust. 1 pkt 2 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz.920),
- art. 121 ust.1 i ust.4 pkt 3 oraz art.57 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 r. poz.711),
- art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217 ze zm.)


RADA POWIATU uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku za 2020 rok po przeprowadzonym badaniu tego sprawozdania przez biegłego rewidenta, stanowiące załącznik go niniejszej uchwały. 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi SP ZZOZ w Lipsku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Przewodniczący Rady Powiatu

Józef Sosnowski

 

 

U Z A S A D N I E N I E
do uchwała Nr XXXVIII/209/2021
Rady Powiatu w Lipsku
z dnia 31 maja 2021 roku

 

Kierownik SP ZOZ, zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217 ze zm.), winien zapewnić sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego i przedstawić je właściwym organom zgodnie z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa lub postanowieniami statutu lub umowy. Roczne sprawozdanie finansowe jednostki podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego. Kierownik jednostki w ciągu 15 dni od zatwierdzenia winien zgłosić sprawozdanie finansowe do właściwego rejestru sądowego wraz z opinią biegłego rewidenta, jeżeli podlegało ono badaniu i odpisem uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty.
Sprawozdanie finansowe przed zatwierdzeniem podlega badaniu przez biegłego rewidenta, jeżeli w myśl art. 64 ust. 1 pkt. 4 ustawy o rachunkowości jednostka składająca sprawozdanie spełniła w poprzedzającym roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdanie finansowe, co najmniej dwa z następujących warunków:
a) średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób,
b) suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie polskiej co najmniej 2 500 000 euro,
c) przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 5 00 000 euro.
Sprawozdanie finansowe SP ZZOZ w Lipsku w roku 2020 podlegało badaniu zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości. Zbadane sprawozdanie finansowe SP ZZOZ w Lipsku, według opinii niezależnego biegłego rewidenta, we wszystkich istotnych aspektach:
a) przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej SP ZZOZ w Lipsku na dzień 31 grudnia 2020 r., jak też jego wyniku finansowego za rok obrotowy od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.,
b) zostało sporządzone zgodnie z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,
c) jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami statutu SP ZZOZ w Lipsku.
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku złożył do Rady Powiatu w Lipsku sprawozdanie finansowe dnia 17 maja 2021 r. i wystąpił jednocześnie o jego zatwierdzenie. Jednostka w 2021 r. wypracowała zysk netto w wysokości 1 742 862,03 zł. Koszty amortyzacji w 2020 r. wyniosły 2 486 354,63 zł. Przychody jednostki ogółem wyniosły 44 721 910,37 zł, natomiast koszty ogółem wyniosły 46 034 816,68 zł. Kwota należności na dzień 31.12.2020 r. wyniosła 5 605 908,60 zł. Kwota zobowiązań i rezerw stanowiła ogółem kwotę 22 615 369,57 zł, w tym rezerwa na zobowiązania wyniosła 2 784 164,34 zł. Zobowiązania długoterminowe stanowiły kwotę 829 700,40 zł, zobowiązania krótkoterminowe wyniosły 7 727 516,35 zł, a rozliczenia międzyokresowe wynosiły 11 273 988,48 zł.

 

Przewodniczący Rady Powiatu

Józef Sosnowski

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XXXVIII/209/2021 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Lipsku, 27-300 Lipsko, ul. Rynek 1
Informację opublikował:Małgorzata Szmit
Data publikacji:09.06.2021 09:35
Wytworzył lub odpowiada za treść:Joanna Sfora
Informację aktualizował:Małgorzata Szmit
Data aktualizacji:09.06.2021 09:35