Uchwała Nr XXXVII/206/2021

Rady Powiatu w Lipsku 
z dnia 30 kwietnia 2021 roku


w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Zamojskiego w formie dotacji celowej  na utrzymanie Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Łabuniach


Działając na podstawie art. 7a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) w związku z art. 19  pkt 11 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 ze zm.) uchwala się, co następuje:


§ 1

Udziela się z budżetu Powiatu Lipskiego pomocy finansowej Powiatowi Zamojskiemu na utrzymanie Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Łabuniach. 


§ 2

Pomoc finansowa, o której mowa w § 1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków własnych Powiatu Lipskiego w wysokości 6.800,00 zł (słownie: sześć tysięcy osiemset zł) tytułem zabezpieczenia przez Powiat Zamojski jednego miejsca do wykorzystania na potrzeby Powiatu Lipskiego w Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Łabuniach  w okresie do 31 grudnia 2021 r. 

§ 3

Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej, zasady jej przeznaczenia oraz rozliczenia określone zostaną w umowie zawartej między Powiatem Lipskim a Powiatem Zamojskim.


§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Lipskiego


§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu 

Józef Sosnowski

Uzasadnienie

Zadania publiczne mogą być realizowane w drodze współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego. Powiaty, związki i stowarzyszenia powiatów mogą sobie wzajemnie bądź innym jednostkom samorządu terytorialnego udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej.
Zadania własne powiatu obejmują m.in. sprawy pomocy społeczne. Z art. 19 pkt 11 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 ze zm.) wynika, że do zadań własnych powiatu z zakresu pomocy społecznej należy prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z terenu więcej niż jednej gminy oraz powiatowych ośrodków wsparcia, w tym domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, z wyłączeniem środowiskowych domów samopomocy i innych ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Powiat Lipski nie dysponuje domem dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, wobec tego zasadne jest zrealizowanie tego zadania w inny sposób. Pomoc finansowa dla Powiatu Zamojskiego przeznaczona na utrzymanie Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Łabuniach w wysokości określonej w niniejszej uchwale służyć będzie zabezpieczeniu jednego miejsca do wykorzystania na potrzeby Powiatu Lipskiego w roku 2021.
Wobec powyższego przyjęcie uchwały jest zasadne. Następnie zawarta zostanie umowa między Powiatem Lipskim a Powiatem Zamojskim, która będzie zawierała szczegółowe warunki pomocy. 

Przewodniczący Rady Powiatu 

Józef Sosnowski

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XXXVII/206/2021 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Zamojskiego w formie datacji celowej na utrzymanie Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Łabuniach.
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Lipsku, 27-300 Lipsko, ul. Rynek 1
Informację opublikował:Małgorzata Szmit
Data publikacji:07.05.2021 12:44
Wytworzył lub odpowiada za treść:Koryna Kucharczyk
Informację aktualizował:Małgorzata Szmit
Data aktualizacji:07.05.2021 12:44