Uchwała Nr XXXVI/203/2021
 
Rady Powiatu w Lipsku 
z dnia 31 marca 2021 roku
 
 
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
 
 
Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) Rada Powiatu w Lipsku uchwala, co następuje:
 
§ 1
Wyraża się zgodę na nabycie od osób fizycznych do zasobu Powiatu Lipskiego własności nieruchomości zabudowanej, stanowiącej działki oznaczone w ewidencji gruntów nr 795/2 o powierzchni 0,0692 ha oraz 796/2 o powierzchni 0,0610 ha, położone w obrębie geodezyjnym 0001 LIPSKO, jednostka ewidencyjna 140903_4 LIPSKO – MIASTO, dla których Sąd Rejonowy w Lipsku – IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr RA1L/0029123/6. 
 
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Lipskiego.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Powiatu
 
Józef Sosnowski
 
 
 
 
 
Uzasadnienie do UCHWAŁY NR XXXVI/203/2021
RADY POWIATU W LIPSKU
z dnia 31 marca 2021 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
 
Działka będąca własnością Powiatu Lipskiego, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków nr 794/3, na której projektowana jest inwestycja polegająca na budowie budynków Domu Dziecka nie jest wystarczająca na przeprowadzenie planowanej zabudowy. Wynika to z niekorzystnego kształtu działki oraz faktu, że jest ona poprzecinana sieciami uzbrojenia technicznego: dwoma sieciami kanalizacyjnymi, siecią energetyczną i teletechniczną. Sieci te znacznie ograniczają obszar możliwej zabudowy. W celu racjonalnego przeprowadzenia inwestycji należy poszerzyć jej teren o działki sąsiednie nr 795/2 i 796/2.
 
W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.
 
Przewodniczący Rady Powiatu
Józef Sosnowski

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XXXVI/203/2021 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Lipsku, 27-300 Lipsko, ul. Rynek 1
Informację opublikował:Małgorzata Szmit
Data publikacji:08.04.2021 13:45
Wytworzył lub odpowiada za treść:Kamil Kapciak
Informację aktualizował:Małgorzata Szmit
Data aktualizacji:08.04.2021 13:45