Uchwała Nr XXXV/199/2021
 
Rady Powiatu w Lipsku 
z dnia 26 lutego 2021 roku
 
w sprawie: USTALENIA WYSOKOŚCI DIET DLA RADNYCH RADY POWIATU W LIPSKU.
 
 
Na podstawie:
- art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920),  
- rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet       przysługujących radnemu powiatu  (Dz. U. z 2000 r. Nr 61, poz. 709)
 
 
RADA POWIATU  w LIPSKU  u c h w a l a,     co  następuje:
 
§ 1
Ustala się zryczałtowaną dietę w stosunku miesięcznym, zwaną dalej dietą, dla:
1) Przewodniczącego Rady Powiatu w wysokości 1.870 zł,
2) Wiceprzewodniczących Rady Powiatu w wysokości 1.750 zł,
3) radnych pełniących nieodpłatnie funkcje członków Zarządu Powiatu w wysokości 1.800 zł,
4) Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej w wysokości 1.300 zł,
5) Przewodniczących stałych komisji w wysokości 1.300 zł,
6) Wiceprzewodniczących stałych komisji w wysokości 1.200 zł,
7) pozostałych radnych Rady Powiatu w wysokości 1.100 zł.
 
§ 2
 
W przypadku nieobecności na sesji, posiedzeniu zarządu lub komisji w danym miesiącu, radnym wymienionym w § 1 wysokość diety zostanie pomniejszona o 100 zł za każdą nieobecność.
 
§ 3
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipsku.
 
 
§ 4
 
Traci moc Uchwała Nr XXXIV/168/2017 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Powiatu w Lipsku.
 
 
§ 5
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 marca 2021 roku.
 
 
Przewodniczący Rady Powiatu
Józef Sosnowski

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XXXV/199/2021 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Powiatu w Lipsku.
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Lipsku, 27-300 Lipsko, ul. Rynek 1
Informację opublikował:Małgorzata Szmit
Data publikacji:02.03.2021 08:50
Wytworzył lub odpowiada za treść:Józef Sosnowski
Informację aktualizował:Małgorzata Szmit
Data aktualizacji:02.03.2021 08:50