Uchwała Nr XXXV/198/2021
Rady Powiatu w Lipsku 
z dnia 26 lutego 2021 roku
 
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu i zawarcie umowy najmu garażu murowanego na czas nieokreślony
 
Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920), oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) Rada Powiatu w Lipsku uchwala, co następuje:
 
§ 1
Wyraża się zgodę na zawarcie umowy najmu na czas nieokreślony, obowiązującej od dnia 01 kwietnia 2021 roku, garażu murowanego nr 4 o powierzchni 13,30 m2, stanowiącego własność Powiatu Lipskiego, zlokalizowanego przy ul. Iłżeckiej 6, na zabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1157/6 o powierzchni 0,2125 ha, położonej w obrębie geodezyjnym 0001 LIPSKO, jednostka ewidencyjna 140903_4 LIPSKO – MIASTO, dla której Sąd Rejonowy w Lipsku – IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr RA1L/00034281/9, w trybie bezprzetargowym.
 
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Lipskiego.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Przewodniczący Rady Powiatu
Józef Sosnowski 
 
Uzasadnienie do UCHWAŁY NR XXXV/198/2021
RADY POWIATU W LIPSKU
z dnia 26 lutego 2021 r.
 
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu i zawarcie umowy najmu garażu murowanego na czas nieokreślony
 
 
Przedmiotowa nieruchomość będzie najmowana przez pracownika Starostwa Powiatowego w Lipsku w celu garażowania prywatnego samochodu wykorzystywanego również do celów służbowych. Miesięczna stawka czynszu najmu 1 m2 powierzchni ogólnej będzie równa stawce jaką płacą inni najemcy garaży znajdujących się na przedmiotowej nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1157/6 o powierzchni 0,2125 ha, położonej w obrębie geodezyjnym 0001 LIPSKO, jednostka ewidencyjna 140903_4 LIPSKO – MIASTO.
Biorąc powyższe pod wzgląd, podjęcie niniejszej uchwały uznać należy za uzasadnione.
 
Przewodniczący Rady Powiatu
Józef Sosnowski

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XXXV/198/2021 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu i zawarcie umowy najmu garażu murowanego na czas nieokreślony.
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Lipsku, 27-300 Lipsko, ul. Rynek 1
Informację opublikował:Małgorzata Szmit
Data publikacji:02.03.2021 08:43
Wytworzył lub odpowiada za treść:Kamil Kapciak
Informację aktualizował:Małgorzata Szmit
Data aktualizacji:02.03.2021 08:43