Lipsko, 11 lutego 2021 r.

Znak: PiR.272.1.4.2021

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie zamówienia o wartości szacunkowej do 130 000 zł pn.: „Wycena działek objętych decyzją ZRID dla inwestycji pn. Budowa drogi i parkingu na obsługę cmentarza w miejscowości Pasztowa Wola położonej w jednostce ewidencyjnej 140904_2 Rzeczniów, obręb 0013 Płusy, na działkach nr ewidencyjny 59/2, 60/2, 61/2, 62/2, 63/4”

 1. Zamawiający:

Powiat Lipski, ul. Rynek 1, 27-300 Lipsko

tel.(48-3783-034), faks ( 48-3783-044)

adres strony internetowej: www.powiatlipsko.pl

e-mail : starostwo@powiatlipsko.pl

 

Zaprasza do złożenia oferty cenowej na:

Wycena działek objętych decyzją ZRID dla inwestycji pn. Budowa drogi i parkingu na obsługę cmentarza w miejscowości Pasztowa Wola położonej w jednostce ewidencyjnej 140904_2 Rzeczniów, obręb 0013 Płusy, na działkach nr ewidencyjny 59/2, 60/2, 61/2, 62/2, 63/4

 

I. Opis zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu operatów szacunkowych działek, które zgodnie z ostateczną decyzją Starosty Lipskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi i parkingu na obsługę cmentarza w miejscowości Pasztowa Wola położonej w jednostce ewidencyjnej 140904_2 Rzeczniów, obręb 0013 Płusy, na działkach nr ewidencyjny 59/2, 60/2, 61/2, 62/2, 63/4”, wydanej na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1363), stały się własnością Gminy Rzeczniów.

Przedmiot zamówienia dotyczy 5 działek położonych w obrębie geodezyjnym 0013 PŁUSY, jednostka ewidencyjna 140904_2 RZECZNIÓW. Szczegółowy wykaz działek wraz z ich powierzchniami stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.

Wycena jest sporządzana w celu ustalenia wysokości odszkodowań, zgodnie z  art. 18 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1363).

Wykonawca zobowiązany jest po upływie 12 miesięcy od daty sporządzenia operatu do jego aktualizacji przez okres kolejnych 6 miesięcy.

Operaty powinny być wykonane w 2 egzemplarzach w formie oryginału, trwale spięte w sposób uniemożliwiający rozkompletowanie dokumentu.

II. Termin realizacji zamówienia:

Wymagany termin realizacji całości zamówienia: do 04.03.2021 r.

III. Warunki udziału w postepowaniu:

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował:

 1. Osobą posiadającą uprawnienia zawodowe z zakresu wyceny nieruchomości.
 2. Na potwierdzenie należy złożyć oświadczenie (załącznik nr 2).

IV. Termin związania z ofertą

Wykonawca zostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

V. Opis sposobu przygotowania ofert

 1. Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
 2. Oferta powinna być napisana czytelnie, w języku polskim i spięta w sposób nierozerwalny (uniemożliwiający przypadkową dekompletację).
 3. Oferta złożona przez Wykonawcę powinna zawierać: wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1), oraz dokumenty wyszczególnione w rozdz. IV.
 4. Formularz ofertowy zawarty w zapytaniu ofertowym powinien być wypełniony wg wzorów, bez dokonywania w nich zmian przez Wykonawcę. Wszystkie dokumenty składające się na ofertę powinny być podpisane przez Wykonawcę lub upełnomocnionych przedstawicieli. Wszystkie dokumenty dołączone do oferty
  w postaci kopii winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.
 5. Brak jakichkolwiek z wyżej wymienionych dokumentów lub złożenie dokumentów
  w niewłaściwej formie np. brak potwierdzenia kopii przez osoby uprawnione, spowoduje odrzucenie oferty.
 6. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z opisem „Oferta na wykonanie wyceny działek – nie otwierać do 18.02.2021, godz. 10.30.”. Na kopercie oprócz powyższego opisu należy umieścić nazwę i dokładny adres Wykonawcy

VI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

 1. Oferty należy składać w Starostwie Powiatowym w Lipsku, ul. Rynek 1, 27-300 Lipsko w sekretariacie do dnia 18.02.2021 roku do godziny 10:00.
 2. Oferty złożone po terminie będą zwrócone niezwłocznie Wykonawcom bez otwierania.
 3. Otwarcie ofert nastąpi w Starostwie Powiatowym w Lipsku, pokój nr 34 w dniu 18.02.2021 r. o godz.10:30.

VII. Opis sposobu obliczania ceny

 1. Cena oferty powinna uwzględniać wszystkie zobowiązania, musi być podana w złotych polskich, cyfrowo i słownie w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.
 2. Cena ofertowa powinna mieć charakter ryczałtowy i powinna być tak skalkulowana, aby obejmowała wszystkie niezbędne koszty wymagane do realizacji przedmiotowego zamówienia.
 3. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

VIII. Ocena ofert

 1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który złoży ofertę z najniższą ceną
  i którego oferta będzie spełniać warunki wymagane przez Zamawiającego.
 2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i wagami:

Kryteria oceny ofert: Cena oferty-100%

 1. Obliczenie punktów ze względu na kryterium „cena ofert” dla poszczególnych Wykonawców nastąpi według wzoru:

 

                                          Najniższa cena brutto 

                          Xi = …………………………………X 100 %

                                     Cena brutto badanej oferty

 

gdzie: Xi –ilość punktów obliczona dla badanej ofert.

 1. W toku oceny ofert Zamawiający zastosuje zaokrąglenia wszystkich wyników do dwóch miejsc po przecinku.

IX. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy

 1. Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.
 2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia z Wykonawcą którego oferta została wybrana. Wybrany Wykonawca zostanie poinformowany o terminie i miejscu podpisania umowy.
 3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie się uchylał od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

X. Istotne dla stron postanowienia

 1. Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty.
 2. Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia, w tym gwarancji, kar, płatności zawarte są w załączniku nr 3 – wzór umowy.

XI. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez zamawiających w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1 ze zmianą ogłoszoną w Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2), dalej „RODO”, informuję, że:

 1. administratorem pozyskiwanych danych osobowych jest Starostwo Powiatowe
  w Lipsku, adres siedziby: ul. Rynek 1, 27-300 Lipsko, kontakt mailowy: starostwo@powiatlipsko.pl lub telefoniczny: 48 48 3783011;
 2. w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z inspektorem ochrony danych pod adresem mailowym: iod@powiatlipsko.pl; adres do korespondencji: Starostwo Powiatowe w Lipsku, 27-300 Lipsko, Rynek 1, kontakt tel. 48 48 3783016;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
  w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego PiR.272.1.7.2020 na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843.);
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”;
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
  w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 8. posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

- na podstawie art. 17 RODO prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązywania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

XII. Osobami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami jest:

Kamil Kapciak w zakresie opisu przedmiotu zamówienia: 48/3783-014

XIII. Informacja o dodatkowych uprawnieniach zamawiającego

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postepowania bez podania przyczyn.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania bez wyboru oferty najkorzystniejszej.
 3. Wykonawcy, których oferty nie zostaną wybrane, nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń względem Starostwa Powiatowego w Lipsku z tytułu otrzymania niniejszego zapytania ofertowego oraz przygotowania i złożenia ofert na to zapytanie.

XIV. Załączniki:

 1. Wzór formularza ofertowego – zał. nr 1
 2. Wzór oświadczenia – zał. nr 2
 3. Wzór umowy – zał. nr 3
 4. Wykaz działek – zał. nr 4

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zamówienia o wartości szacunkowej do 130 000 zł pn.: „Wycena działek objętych decyzją ZRID dla inwestycji pn. Budowa drogi i parkingu na obsługę cmentarza w miejscowości Pasztowa Wola położonej w jednostce ewidencyjnej 140904_2 Rzeczniów, obręb 0013 Płusy, na działkach nr ewidencyjny 59/2, 60/2, 61/2, 62/2, 63/4”
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Lipsku, 27-300 Lipsko, ul. Rynek 1
Informację opublikował:Piotr Tkaczyk
Data publikacji:11.02.2021 12:42
Wytworzył lub odpowiada za treść:Kamil Kapciak
Informację aktualizował:Piotr Tkaczyk
Data aktualizacji:11.02.2021 12:43