Uchwała Nr XXXIV/194/2021
Rady Powiatu w Lipsku 
z dnia 29 stycznia 2021 roku
 
 
 
w sprawie: planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego  nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Lipski oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2021
 
 
 
Na podstawie:
- art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920)
- art. 70 a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2019 r. poz. 2215)
- § 5 i § 6  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1653)
 
 
RADA  POWIATU  uchwala,  co następuje:
 
§ 1
 
Wyodrębnione w budżecie Powiatu Lipskiego na 2021 rok środki finansowe na doskonalenie zawodowe nauczycieli przeznacza się na:
1) Udział nauczycieli w:
1. seminariach,
2. konferencjach,
3. wykładach,
4. warsztatach,
5. szkoleniach,
6. innych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli
      - prowadzonych odpowiednio przez placówki doskonalenia zawodowego nauczycieli,         uczelnie oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli, na podstawie skierowań przez dyrektora szkoły;
2) Dofinansowanie kształcenia na studiach licencjackich, magisterskich oraz studiach podyplomowych i kursach kwalifikacyjnych, nadających uprawnienia do nauczania dodatkowego przedmiotu pobierane przez uczelnie i placówki doskonalenia nauczycieli, w następujących kierunkach:
Pedagogika społeczna i terapia społeczna, 
Profilaktyka społeczna i socjoterapia, 
Socjoterapia z resocjalizacją, 
Wiedza o społeczeństwie,
Surdopedagogika
Tyflopedagogika
Edukacja i rewalidacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
Informatyka
Doradztwo zawodowe
Bibliotekarstwo i informacja naukowa
Instruktor strzelectwa
Teologia
Iberystyka
Pedagogika resocjalizacyjna
Matematyka,
Język polski
Język angielski
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z autyzmem i zespołem Aspergera
Etyka
Spektrum autyzmu - diagnoza, edukacja, terapia i rewalidacja
Język migowy – poziom podstawowy
Pedagogika specjalna
Szkoła psychoterapii
Całościowe zaburzenia rozwojowe;
3) Wspomaganie szkół i placówek oraz sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, prowadzone przez placówki doskonalenia nauczycieli, poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne i biblioteki pedagogiczne;
4) Koszty udziału nauczycieli w szkoleniach branżowych.
 
§ 2
 
1. Ustala się w porozumieniu z dyrektorami szkół i placówek oświatowych maksymalne kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli:
1) opłaty za udział nauczycieli w seminariach, konferencjach, wykładach, warsztatach, szkoleniach: w wysokości nie większej niż 500 zł,
2) opłaty za udział w studiach podyplomowych prowadzonych przez szkoły wyższe: w wysokości nie większej niż 1500 zł za semestr nauki,
3) opłaty za udział w innych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzonych odpowiednio przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości nie większej niż 500 zł, 
4) opłaty za udział nauczycieli w formach kształcenia nauczycieli prowadzonych przez szkoły wyższe i placówki doskonalenia nauczycieli: w wysokości nie większej niż 500zł.
2. Dofinansowanie obejmuje opłaty poniesione w roku budżetowym 2021. 
 
§ 3
 
Traci moc Uchwała Nr XX/118/2020 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie: planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego  nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Lipski oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2020.
 
§ 4
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Lipskiego.
 
 
§ 5
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
                                                                                           
 
Przewodniczący Rady Powiatu
Józef Sosnowski
 
 
Uzasadnienie
Zgodnie z art. 70 a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, w budżetach organów prowadzących szkoły i placówki oświatowe wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli – w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. 
Zgodnie § 5 i  § 6  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. 
w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1653) organ prowadzący opracowuje na każdy rok budżetowy plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustala corocznie maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli, a także specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez związki zawodowe zrzeszające nauczycieli.
Wobec powyższego podjęcie w/w uchwały uważa się za zasadne.
 
Przewodniczacy Rady Powiatu
Józef Sosnowski

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XXXIV/194/2021 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Lipski oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2021.
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Lipsku, 27-300 Lipsko, ul. Rynek 1
Informację opublikował:Małgorzata Szmit
Data publikacji:02.02.2021 10:25
Wytworzył lub odpowiada za treść:Monika Gołębiowska
Informację aktualizował:Małgorzata Szmit
Data aktualizacji:02.02.2021 10:25