Uchwała Nr XXXIII/190/2020
Rady Powiatu w Lipsku
z dnia 30 grudnia 2020 roku
 
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu lipskiego na rok 2021
 
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 94 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 944 ze zm.), po zasięgnięciu opinii Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko, Wójta Gminy Chotcza, Wójta Gminy Ciepielów, Wójta Gminy Rzeczniów, Wójta Gminy Sienno, Wójta Gminy Solec nad Wisłą oraz Okręgowej Izby Aptekarskiej w Warszawie, uchwala się, co następuje:
 
§ 1
1. W celu zapewnienia mieszkańcom powiatu lipskiego dostępności do usług farmaceutycznych świadczonych przez apteki w każdym czasie, określa się z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu lipskiego:
1) w dni powszednie, z wyjątkiem sobót, w godzinach 730-2000;
2) w soboty w godzinach 800-2000.
2. Określa się wykaz aptek ogólnodostępnych pracujących w rozkładzie godzin określonych w ust. 1, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Określa się rozkład czasu pracy poszczególnych aptek ogólnodostępnych pełniących stałe dyżury w porze nocnej, niedziele, święta i dni wolne od pracy, zgodnie
z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
 
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipsku.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego
 
 
Przewodniczący Rady Powiatu
Józef Sosnowski 
 
Uzasadnienie
 
W świetle art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2021 r. – Prawo farmaceutyczne, rozkład godzin pracy oraz harmonogram dyżurów aptek ogólnodostępnych na danym terenie ustala rada powiatu, po zasięgnięciu opinii wójtów, burmistrza, z terenu powiatu i samorządu aptekarskiego.
Należy podkreślić, że Ustawodawca nie uzależnił wykonywania przez aptekę ogólnodostępną realizacji zadań określonych w art. 86 ust. 2 ustawy – Prawo farmaceutyczne, od indywidualnych i konkretnych warunków w jakich dana placówka funkcjonuje. Pełnienie dyżurów nocnych i podczas dni wolnych od pracy wchodzi w zakres ustawowych zadań aptek ogólnodostępnych i do kierownika apteki należy takie zorganizowanie pracy, aby placówka ten obowiązek mogła realizować.
Jak wynika z art. 94 ust. 1 - Prawo farmaceutyczne, rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych powinien "być dostosowany do potrzeb ludności" oraz "zapewniać dostępność świadczeń również w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy". Ustalony w załączniku Nr 2 do projektu uchwały Rady Powiatu w Lipsku rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych stwarza możliwość jak najlepszego i najszybszego skorzystania
z niezbędnej pomocy wówczas, gdy nie obowiązuje powszedni czas pracy aptek, a zaistnieje nadzwyczajna, trudna do przewidzenia potrzeba podania leku.
. Rozkład godzin pracy aptek powinien być dostosowany zarówno do bieżących, codziennych potrzeb ludności na powszechne wykonywane przez apteki ogólnodostępne usługi, świadczone w zwykłych warunkach, jak i nie może pomijać sytuacji nadzwyczajnych, których częstotliwości występowania nie sposób przewidzieć.
Wobec powyższego podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie jest uzasadnione.

Przewodniczący Rady Poiwatu

Józef Sosnowski

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu: Uchwała Nr XXXIII/190/2020 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu lipskiego na rok 2021.
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Lipsku, 27-300 Lipsko, ul. Rynek 1
Informację opublikował:Małgorzata Szmit
Data publikacji:11.01.2021 14:49
Wytworzył lub odpowiada za treść:Joanna Sfora
Informację aktualizował:Małgorzata Szmit
Data aktualizacji:11.01.2021 14:49