Uchwała Nr XXXIII/186/2020
 
Rady Powiatu w Lipsku 
z dnia 30 grudnia 2020 roku
 
 
w sprawie:  ZATWIERDZENIA PLANU PRACY KOMISJI EDUKACJI, KULTURY, SPORTU, TURYSTYKI I REKREACJI NA ROK 2021
 
 
 
Na podstawie:
- art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2020 r. poz. 920);
- § 45  ust.2  Statutu Powiatu Lipskiego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2012 r. poz. 2993 z późn. zm.)
 
 
RADA POWIATU  W  LIPSKU   u c h w a l a,     co następuje:
 
 
§ 1
 
Zatwierdza się plan pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystki i Rekreacji Rady Powiatu w Lipsku na rok 2021, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu
 
Józef Sosnowski

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XXXIII/186/2020 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji na rok 2021
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Lipsku, 27-300 Lipsko, ul. Rynek 1
Informację opublikował:Małgorzata Szmit
Data publikacji:11.01.2021 14:21
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Małgorzata Szmit
Data aktualizacji:11.01.2021 14:21