Zarządzenie nr 55/2020

Starosty Powiatu Lipskiego

z dnia 28.12.2020 r.

 

W sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych  Starostwa Powiatowego w Lipsku według stanu na 31 grudnia 2020 r.

 

 

            Na podstawie art. 53 ust 1 i 2 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.

U.z 2017 poz. 2077) oraz na podstawie art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 29 września 1994 r.

o rachunkowości ( Dz. U. Z 2017 r. poz. 1089 ) , zarządzam, co następuje :

 

§ 1

Zarządzam przeprowadzenie  inwentaryzacji składników majątkowych w Starostwie Powiatowym w Lipsku

 

§2

 

1. W drodze spisu z natury przeprowadzić inwentaryzację :

            a/ obcych środków trwałych,

            b/ obcych pozostałych środków trwałych objętych ewidencją ilościowo-wartościową,

            c/ towarów.

 

Składniki niepełnowartościowe należy spisać na oddzielnych arkuszach.

 

2. Metodą uzgadniania sald przeprowadzić inwentaryzację:

            a/ środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych,

            b/ należności i zobowiązań ( z wyjątkiem tytułów publicznoprawnych, spornych,            wobec osób nie prowadzących ksiąg rachunkowych oraz innych, których  uzgodnienie

            z przyczyn uzasadnionych było niemożliwe).

            c/ kredytów ( obligacji komunalnych),

            d/ pozostałych aktywów i pasywów.

 

3. Drogą porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami                     i weryfikacji wartości składników majątku przeprowadzić inwentaryzację:

            a/ wartości niematerialnych i prawnych,

            b/ gruntów,

            c/ budowli i środków trwałych trudno dostępnych,

  

§ 3

 

Inwentaryzacji powyższych składników majątkowych dokona komisja powołana Zarządzeniem nr 37/2019 Starosty Lipskiego z dnia 24.09.2019 r.

 

§4

 

1. Arkusze spisowe do przeprowadzenia spisów z natury pobiera przewodniczący

komisji inwentaryzacyjnej.

2. Przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej rozlicza druki po zakończeniu inwentaryzacji

w terminie 5 dni po zakończeniu spisu.

3.Składniki majątku zinwentaryzowane metodą weryfikacji należy spisać w formie protokołu

zawierającego potwierdzenie danych ksiąg rachunkowych na dzień 31 grudnia 2020 roku

z odpowiednimi dokumentami stanowiącymi podstawę ich zapisu w księgach, a następnie poddać ocenie realnej wartości tych składników.

4. Inwentaryzacja przeprowadzana metodą uzgadniania sald dokonana zostanie w drodze uzyskania od kontrahentów pisemnego potwierdzenia należności i zobowiązań za wyjątkiem spornych i wątpliwych, środków pieniężnych na rachunkach bankowych. Inwentaryzacja pozostałych aktywów i pasywów wykazanych w bilansie Starostwa Powiatowego w Lipsku, które nie podlegały pisemnemu potwierdzeniu należy zestawić w wykaz i spisać w formie protokołu zawierającego potwierdzenie danych ksiąg rachunkowych.

 

  §5

 

Zobowiązuję komisję do:

 

1. Przeprowadzenia inwentaryzacji przy czynnym udziale osób materialnie odpowiedzialnych

2.Przekazania w terminie do 15 stycznia 2021 r. kompletnej dokumentacji inwentaryzacyjnej do Wydziału Finansów i Budżetu w celu dokonania rozliczenia inwentaryzacji,

3. Przekazania do Wydziału Finansów i Budżetu w terminie do 22 stycznia 2021 r. protokołu z przebiegu inwentaryzacji wraz z wnioskami.

 

  §6

 

Ustala się termin rozliczenia inwentaryzacji do dnia 28 stycznia 2021 r.

 

Wnioski dotyczące różnic inwentaryzacyjnych należy przedstawić do dnia 28 stycznia 2021 r.

 

  §7

 

Wykonanie zarządzenia powierzam przewodniczącemu komisji inwentaryzacyjnej.

 

  §8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 55/2020 Starosty Powiatu Lipskiego z dnia 28.12.2020 r. w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych Starostwa Powiatowego w Lipsku według stanu na 31 grudnia 2020 r.
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Lipsku, 27-300 Lipsko, ul. Rynek 1
Informację opublikował:Piotr Tkaczyk
Data publikacji:04.01.2021 10:29
Wytworzył lub odpowiada za treść:Sławomir Śmieciuch
Informację aktualizował:Piotr Tkaczyk
Data aktualizacji:04.01.2021 10:36