PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI NA LATA 2020 – 2021

 

Na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 2 i ust. 5 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami ustala się plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Lp.

Zakres działalności

Realizujący zadania

wynikające z art. 6 ustawy

Sposób realizacji

Termin

1.

Opracowanie i podanie do publicznej wiadomości planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

 • Koordynator do spraw dostępności
 • Opracowanie planu działania o którym mowa w art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy
  z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
 • Publikacja planu działania na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego
  w Lipsku.

Do dnia 15 grudnia 2020 r.

2.

Analiza stanu budynków: siedziby głównej Starostwa Powiatowego
w Lipsku, siedziby Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Lipsku oraz siedziby Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
w Lipsku pod kątem dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami
w zakresie dostępności: architektonicznej i informacyjno-

komunikacyjnej oraz analiza stanu dostępności cyfrowej:

− Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Lipsku,

− strony internetowej Starostwa Powiatowego w Lipsku.

 • Koordynator do spraw dostępności
 • Przeprowadzenie przeglądu obiektów
  w zakresie spełniania minimalnych wymagań służących zapewnieniu dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej osobom
  ze szczególnymi potrzebami wraz ze wskazaniem działań, które należy wykonać celem zapewnienia dostępności.
 • Przeprowadzenie analizy w zakresie dostępności cyfrowej uwzględniając wymagania o których mowa w ustawie
  z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
 • Przedłożenie analizy Sekretarzowi Powiatu.
 • Przedstawienie rozwiązań (w tym rozwiązań alternatywnych) w celu spełniania wymogów ustawowych.

Do dnia 31 grudnia 2020 r.

3.

Określenie działań w zakresie poprawy dostępności architektonicznej, cyfrowej
 i informacyjno-komunikacyjnej

 • Koordynator do spraw dostępności
 • Informatyk
 • Naczelnik Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska

Ustalenie harmonogramu działań na rzecz poprawy dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej, do wymagań określonych w art. 6 ustawy
z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Do dnia 31 stycznia 2021 r.

4.

Dokonanie diagnozy w zakresie dostępu alternatywnego
w przypadku braku możliwości zapewnienia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami ze względu na ograniczenia architektoniczne i informacyjno -komunikacyjne (techniczne i prawne) oraz
w zakresie zapewnienia alternatywnego sposobu dostępu do elementu strony BIP i strony internetowej lub aplikacji mobilnej
w przypadku braku możliwości zapewnienia jego dostępności cyfrowej.

 • Koordynator do spraw dostępności
 • Informatyk
 • Naczelnik Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska

Określenie zasad dostępu alternatywnego, monitoring przypadków zapewnienia dostępu alternatywnego.

Do dnia 28 lutego 2021 r.

5.

Przegląd i aktualizacja deklaracji dostępności.

 • Koordynator do spraw dostępności
 • Informatyk

 

 • Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych „Podmioty publiczne dokonują przeglądu
  i aktualizacji deklaracji dostępności do dnia 31 marca każdego roku oraz niezwłocznie w każdym przypadku, gdy strona internetowa lub aplikacja mobilna podlega zmianom mogącym mieć wpływ na jej dostępność cyfrową”

Do dnia 31 marca 2021 r.

6.

Sporządzenie raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Starostwie Powiatowym w Lipsku.

 • Koordynator do spraw dostępności

 

 • Przedstawienie projektu raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami Staroście Lipskiemu.
 • Zatwierdzenie raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Starostę Lipskiego.
 • Przesłanie raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami do Wojewody Mazowieckiego zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r.
  o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Do dnia 31 marca 2021 r.

7.

Publikacja raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Lipsku

 • Koordynator do spraw dostępności
 • Informatyk

 

Opublikowanie raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Lipsku zgodnie z wymogami art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r.
o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Do dnia 31 marca 2021 r.

8.

Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Lipsku w zakresie dostępności:

 − architektonicznej,

 − informacyjno-komunikacyjnej,

 − cyfrowej.

 

Monitorowanie działalności Starostwa Powiatowego w Lipsku
 w tym zakresie.

 

 • Koordynator do spraw dostępności
 • Informatyk

 

 • Podejmowanie różnego rodzaju działań w zależności od potrzeb.
 • Przyjmowanie uwag, opinii i sugestii od osób ze szczególnymi potrzebami,
  a także od ich rodzin i opiekunów dotyczących problemów natury architektonicznej, informacyjno-komunikacyjnej oraz cyfrowej, z jakimi mogą się spotkać podczas kontaktu
  z urzędem.
 • Przyjmowanie uwag i propozycji pracowników urzędu.
 • Podejmowanie działań mających na celu usuwanie barier i zapobieganie ich powstawaniu.
 • Przegląd budynków siedzib Starostwa Powiatowego w Lipsku oraz stron internetowych w celu dokonania oceny dostosowania ich dla osób ze szczególnymi potrzebami do obowiązujących przepisów.

Działanie ciągłe do końca 2021 r. lub w razie konieczności wynikające ze zmiany przepisów

 

9.

Opracowanie oraz przedłożenie do zatwierdzenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na kolejne lata

 

 

 • Koordynator do spraw dostępności

 

 • Opracowanie planu działania, o którym mowa w art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy
  z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
 • Zatwierdzenie przez Starostę Lipskiego planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Do dnia 20 grudnia 2021 r.

 

 

 

 

Opracowała: Koordynator do spraw dostępności  /-/ Anna Zardzewiała

Zatwierdził:       Starosta Lipski    /-/ Sławomir Śmieciuch

 

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020 -2021
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Lipsku, 27-300 Lipsko, ul. Rynek 1
Informację opublikował:Piotr Tkaczyk
Data publikacji:10.12.2020 08:53
Wytworzył lub odpowiada za treść:Sławomir Śmieciuch
Informację aktualizował:Piotr Tkaczyk
Data aktualizacji:10.12.2020 09:00