Uchwała Nr XXXI/178/2020
Rady Powiatu w Lipsku 
z dnia 30 listopada 2020 roku
 
 
w sprawie: rozpatrzenia skargi 
 
 
Na podstawie:
-  art.12 pkt 11 i art.16a ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz.920);
- art. 229 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.)
 
Rada Powiatu w Lipsku uchwala, co następuje:
 
§ 1
1. Skargę na czynności Starosty Lipskiego uznaje się za bezzasadną.
2. Uzasadnienie stanowiska Rady Powiatu w Lipsku stanowi załącznik do uchwały. 
 
§ 2
Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Powiatu do poinformowania skarżącego o sposobie rozpatrzenia skargi.
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Przewodniczący Rady Powiatu
Józef Sosnowski 
 
 
 
 
Załącznik do uchwały Nr XXX/178/2020
Rady Powiatu w Lipsku 
z dnia 30 listopada 2020 roku.
 
W dniu 30 października 2020 roku do Rady Powiatu w Lipsku wpłynęło pismo Wojewody Mazowieckiego przekazujące do rozpatrzenia skargę na czynności Starosty Powiatu Lipskiego. Przewodniczący Rady Powiatu w Lipsku przekazał powołaną wyżej skargę do rozpatrzenia  celem wypracowania projektu rozstrzygnięcia do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Lipsku.
 
W wyniku przeprowadzonego postępowania, na podstawie zgromadzonych w sprawie materiałów przedstawionych podczas posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 20 listopada 2020 roku, ustalono, iż Skarżący składał wniosek o wymianę prawa jazdy w końcu września 2019 roku (23.09.2019 r.) w związku z przedłużeniem ważności dokumentu prawa jazdy, wraz z załącznikami: świadectwem kwalifikacji zawodowej, badaniami lekarskimi i psychologicznymi. We wniosku oświadczył, że nie posiada stałego miejsca zamieszkania i nie przebywa regularnie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 
Ustalono, że obsługę skarżącego prowadził stażysta pracujący w urzędzie niespełna dwa miesiące. Skarżący na każdą sugestię reagował wzburzeniem. Nie chciał też przyjąć pomocy oferowanej przez kolejnego pracownika. Pomimo większego doświadczenia starszych pracowników Skarżący nalegał by stażysta nadal kontynuował jego obsługę.
Opłaty za wydanie prawa jazdy zostały wypisane i przekazane wnioskodawcy celem uiszczenia w kasie urzędu. Pracownicy kontaktowali się z kasjerem telefonicznie tuż przed zamknięciem kasy, czy Skarżący zdąży uiścić opłatę, ponieważ kasjer ma obowiązek zliczenia przyjętych wpłat z danego dnia i dokonania ich wpłaty w banku. Z uwagi na powyższe kasjer mógł odmówić przyjęcia wpłaty, ponieważ wpłaty z danego dnia są przyjmowane do godziny 14:30 co miało miejsce w tym przypadku.
Następnego dnia Skarżący odebrał złożony wniosek wraz z załącznikami. Na pytanie urzędnika czy będzie składał ponownie wniosek o wydanie prawa jazdy padła odpowiedź cytuję: „Nie Pani sprawa”.
W dniu 05.11.2019 r. akta ewidencyjne kierowcy - Skarżącego zostały przekazane do Starostwa Powiatowego w Cieszynie w odpowiedzi na żądnie akt otrzymane w dniu 04.11.2019 r. 
 
Ustalono również, iż w dniu 12.08.2005 roku Skarżący rejestrował samochód, któremu przydzielono nr rejestracyjny: WLI R624. Dnia 12.08.2005 roku zarejestrowano pojazdy samochodowe dla których nadano numery rejestracyjne o wyróżnikach od WLI R618 do WLI R630 – 22 szt. (m.in. WLI R624 oraz WLI R626).
 
Analiza treści skargi skłania również do wniosku, iż niezadowolenie skarżącego wywołuje  również sposób zatrudniania pracowników przez ówczesnego Starostę Pana Romana Ochyńskiego. Komisja, biorąc pod uwagę fakt, iż Pan Roman Ochyński od dnia 19.11.2018 roku nie piastuje stanowiska Starosty Lipskiego uznała skargę za bezprzedmiotową. Komisja zwraca uwagę, iż  podstawowym źródłem samorządowego prawa pracy jest ustawa  o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282). Zawiera ona przepisy prawa pracy określające status prawny pracowników samorządowych. Są oni zatrudniani na podstawie wyboru, powołania oraz umowy o pracę, a ich status pozostaje zróżnicowany w zależności od podstawy zatrudnienia.
Pracownicy w Starostwie Powiatowym w Lipsku są zatrudni zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 
Reasumując: 
Po zrealizowaniu czynności wyjaśniających, w toku których Komisja Skarg, Wniosków i Petycji zapoznała się z przedłożonymi w tej sprawie dokumentami, wyjaśnieniami Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Lipsku oraz poddała je szczegółowej analizie – ustalono, iż skarga na czynności Starosty Powiatu Lipskiego jest bezzasadna.
 
Mając na uwadze fakt, iż uchwała wraz z jej uzasadnieniem jednocześnie stanowić będą zawiadomienie skarżącego o sposobie załatwienia skargi w trybie art.238 k.p.a. wskazuje się na pouczenie wynikające z treści art.239 k.p.a., iż w przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności – organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy – bez zawiadamiania skarżącego. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu
Józef Sosnowski
 
 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XXXI/1787/2020 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Lipsku, 27-300 Lipsko, ul. Rynek 1
Informację opublikował:Małgorzata Szmit
Data publikacji:02.12.2020 12:33
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Małgorzata Szmit
Data aktualizacji:02.12.2020 12:33