Uchwała Nr XXXI/177/2020
Rady Powiatu w Lipsku 
z dnia 30 listopada 2020 roku
 
 
w sprawie rozpatrzenia petycji
 
 
Na podstawie:
-  art.12 pkt 11 i art.16a ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz.920);
- art. 9 ust.2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870). 
 
Rada Powiatu w Lipsku uchwala, co następuje:
 
§ 1
 
1. Po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji dotyczącym petycji  w sprawie podjęcia przez Radę Powiatu w Lipsku uchwały intencyjnej sprzeciwiającej się podziałowi Mazowsza, postanawia się nie uwzględnić petycji.
2. Uzasadnienie rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do uchwały.
 
§ 2
 
Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Powiatu do poinformowania wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Przewodniczący Rady Powiatu
Józef Sosnowski 
 
 
Załącznik do uchwały Nr XXX/177/2020
Rady Powiatu w Lipsku 
z dnia 30 listopada 2020 roku.
 
W dniu 31 sierpnia 2020 roku do Rady Powiatu w Lipsku wpłynęła petycja o podjęcie przez Radę Powiatu w Lipsku uchwały intencyjnej sprzeciwiającej się podziałowi Mazowsza.
 
Przewodniczący Rady Powiatu w dniu 8 września 2020r. skierował petycję do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w celu jej przeanalizowania i wypracowania stanowiska w sprawie.
 
W wyniku przeprowadzonego postępowania, na podstawie zgromadzonych w sprawie materiałów przedstawionych podczas posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 20 listopada 2020 roku, ustalono, iż: zgodnie z art.16a ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym /Dz. U. z 2020r. poz.920 z póżn.zm/ rada powiatu rozpatruje petycje składane przez obywateli; w tym celu powołuje komisję skarg, wniosków i petycji. Zgodnie z art.2 ust.3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach /Dz. U. z 2018r., poz.870/ wskazuje, iż przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.
 
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji po przeprowadzonej wnikliwej analizie sprawy postanowiła nie uwzględniać petycji. Uzasadnieniem do powyższego jest okoliczność, iż Rada Powiatu podejmuje stanowiska wobec zagadnień, które są przynajmniej w sferze projektu. Tymczasem zagadnienie ewentualnego administracyjnego podziału Mazowsza jest na dzień dzisiejszy sprawą medialną. Brak jest jakiegokolwiek projektu ustawy do której mógłby organ stanowiący powiatu się ustosunkować merytorycznie a nie politycznie.
 
W tym stanie rzeczy Rada Powiatu w Lipsku podzielając stanowisko Komisji Skarg, Wniosków i Petycji postanawia nie uwzględniać petycji.
 
Zgodnie z art.13 ust.2 ustawy o petycjach /Dz. U. z 2018r. poz.870/, sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.
 
Przewodniczący Rady Powiatu
Józef Sosnowski

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XXXI/177/2020 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Lipsku, 27-300 Lipsko, ul. Rynek 1
Informację opublikował:Małgorzata Szmit
Data publikacji:02.12.2020 12:27
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Małgorzata Szmit
Data aktualizacji:02.12.2020 12:27