Uchwała Nr XXXI/175/2020
Rady Powiatu w Lipsku 
z dnia 30 listopada 2020 roku
 
w sprawie: ZMIANY UCHWAŁY NR IV/24/2018 RADY POWIATU W LIPSKU Z DNIA 31 GRUDNIA 2018 ROKU W SPRAWIE STAWEK OPŁAT ZA ZAJMOWANIE PASA DROGOWEGO DRÓG POWIATOWYCH NA CELE NIEZWIĄZANE Z POTRZEBAMI ZARZĄDZANIA DROGAMI LUB POTRZEBAMI RUCHU
 
Na podstawie:
- art. 4 ust. 1 pkt 6 i art. 12 pkt 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920);
- art. 40 ust. 3 i 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 poz. 470 ze zm.);
- art. 13 pkt.2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( Dz. U. z 2019 r. poz.1461)
 
RADA POWIATU uchwala, co następuje:
§ 1
W uchwale Rady Powiatu w Lipsku Nr IV/24/2018 z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg powiatowych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu, § 8 otrzymuje brzmienie: „Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego”.
 
§ 2
Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie.
 
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
 
§ 4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
 
Przewodniczący Rady Powiatu
            Józef Sosnowski

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XXXI/175/2020 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/24/2018 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg powiatowych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu.
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Lipsku, 27-300 Lipsko, ul. Rynek 1
Informację opublikował:Małgorzata Szmit
Data publikacji:02.12.2020 12:09
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Małgorzata Szmit
Data aktualizacji:02.12.2020 12:09