Znak sprawy: GKKN.6640.581.2020


 

INFORMACJA

STAROSTY LIPSKIEGO

wykonującego zadania z zakresu geodezji i kartografii

 

Zgodnie z wnioskiem firmy:

 

Usługi Geodezyjno-Kartograficzne, „GEO-PROJEKT” mgr inż. Przemysław Krasiński, ul. Solecka 2, 27-300 Lipsko, tel. 608 145 060

 

na podstawie §38 ust.4 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków z dnia 29.03.2001 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1629 z późn. zm.), Starosta Lipski informuje właścicieli, użytkowników wieczystych, a także osoby władające działkami na zasadach samoistnego posiadania, którzy nie są znani lub nie znane jest ich miejsce pobytu o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki położonej w

jednostce ewidencyjnej: ………RZECZNIÓW.……..……..,

obręb: …………………….… RYBICZYZNA………….....,

oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 378 z działkami sąsiednimi.

Czynności ustalenia przebiegu granic, w ramach pracy geodezyjnej zarejestrowanej w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lipsku pod numerem GKKN.6640.581.2020…. odbędą się:

dnia ………………..18.12.2020 roku………..,

o godzinie …….. 12:00…………………………,

w ………………. RYBICZYZNA……………

i zostaną przeprowadzone przez przedstawiciela firmy:

Usługi Geodezyjno-Kartograficzne, „GEO-PROJEKT” mgr inż. Przemysław Krasiński

posiadającego uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji z zakresu geodezji i kartografii zgodnie z art. 43 pkt. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 276).

Pouczenie

 

Zgodnie z §38 ust. 2, pkt. 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków z dnia 29.03.2001 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1629 z późn. zm.) osoby deklarujące swój udział w czynnościach ustalenia przebiegu granic wyżej wymienionych działek muszą posiadać dokument umożliwiający ustalenie tożsamości. Udział w tych czynnościach leży w interesie podmiotu i nieusprawiedliwione niewzięcie w nich udziału nie będzie stanowić przeszkody do ich przeprowadzenia.

 

Data zamieszczenia informacji na stronie internetowej BIP oraz wywieszenia na tablicy ogłoszeń …20.11.2020……

Data zdjęcia ze strony internetowej BIP oraz z tablicy ogłoszeń……18.12.2020 r.…….…

 

20.11.2020r. Leszek Dziadura

………………….……………….………………………

(Data, podpis osoby upoważnionej)

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:INFORMACJA STAROSTY LIPSKIEGO wykonującego zadania z zakresu geodezji i kartografii
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Lipsku, 27-300 Lipsko, ul. Rynek 1
Informację opublikował:Piotr Tkaczyk
Data publikacji:20.11.2020 19:54
Wytworzył lub odpowiada za treść:Leszek Dziadura
Informację aktualizował:Piotr Tkaczyk
Data aktualizacji:20.11.2020 19:54