Uchwała Nr XXX/171/2020
 
Rady Powiatu w Lipsku 
z dnia 13 listopada 2020 roku
 
 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego powierzenia Powiatowi Lipskiemu zadania w zakresie organizacji powiatowych przewozów pasażerskich na liniach komunikacyjnych obejmujących swoim zasięgiem obszar Powiatu Lipskiego i Powiatu Ostrowieckiego. 
 
 
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 6, art. 12 pkt 11 i art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ze zm.) oraz art. 7 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy
 z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2020r.poz. 1944 ) uchwala się, co następuje: 
 
§ 1
Wyraża się zgodę na zawarcie przez Powiat Lipski porozumienia w sprawie powierzenia Powiatowi Lipskiemu zadania z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich na liniach komunikacyjnych przebiegających na obszarze powiatów ostrowieckiego i lipskiego relacji: 
– Lipsko – Ostrowiec Świętokrzyski przez Solec nad Wisłą;
– Lipsko – Ostrowiec Świętokrzyski przez Janów, Sienno; 
– Ostrowiec Świętokrzyski – Sienno przez Grabowiec; 
– Grabowiec – Ostrowiec Świętokrzyski przez Eugeniów;
– Ostrowiec Świętokrzyski – Lipsko przez Sienno, Nowa Wieś;
– Lipsko – Ostrowiec Świętokrzyski przez Sienno, Eugeniów.
 
§ 2
Szczegółowe warunki realizacji zadania, o którym mowa w § 1 zostaną określone w porozumieniu.
 
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Lipskiego. 
 
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Przewodniczący Rady Powiatu
Józef Sosnowski
 
Uzasadnienie
 
Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 1944 ze zm.)  – powiatowe przewozy pasażerskie mogą być wykonywane w ramach publicznego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych powiatów sąsiadujących, które zawarły stosowne porozumienie lub które utworzyły związek powiatów. Natomiast na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 lit. b cytowanej wyżej ustawy, Organizatorem publicznego transportu zbiorowego, właściwym ze względu na obszar działania lub zasięg przewozów, jest powiat, któremu powierzono zadanie organizacji publicznego transportu zbiorowego na mocy porozumienia między powiatami - na linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w powiatowych przewozach pasażerskich, na obszarze powiatów, które zawarły porozumienie.
Porozumienie dotyczyć będzie powierzenia przez Powiat Ostrowiecki zadania z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego na nw. liniach komunikacyjnych na rzecz Powiatu Lipskiego: 
– Lipsko – Ostrowiec Świętokrzyski przez Solec nad Wisłą;
– Lipsko – Ostrowiec Świętokrzyski przez Janów, Sienno; 
– Ostrowiec Świętokrzyski – Sienno przez Grabowiec; 
– Grabowiec – Ostrowiec Świętokrzyski przez Eugeniów;
– Ostrowiec Świętokrzyski – Lipsko przez Sienno, Nowa Wieś;
– Lipsko – Ostrowiec Świętokrzyski przez Sienno, Eugeniów.
Organizowanie, zarządzanie, funkcjonowanie oraz finansowanie przewozów o charakterze użyteczności publicznej na powierzanym zadaniu realizowane będzie przez Organizatora tych przewozów – Powiat Lipski. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu
Józef Sosnowski
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XXX/171/2020 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego powierzenia Powiatowi Lipskiemu zadania w zakresie organizacji powiatowych przewozów pasażerskich na liniach komunikacyjnych obejmujących swoim zasięgiem obszar Powiatu Lipskiego i Powiatu Ostrowieckiego..
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Lipsku, 27-300 Lipsko, ul. Rynek 1
Informację opublikował:Małgorzata Szmit
Data publikacji:17.11.2020 13:14
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Małgorzata Szmit
Data aktualizacji:17.11.2020 13:14