Uchwała Nr XXIX/166/2020
Rady Powiatu w Lipsku 
z dnia 29 października 2020 roku
 
 
 
w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku 
 
 
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.
z 2020 r. poz. 920), w związku z art. 59 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.z 2020 r. poz. 295 ze zm.) Rada Powiatu w Lipsku uchwala, co następuje:
 
§ 1
Zatwierdza się „Program Naprawczy Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku na lata 2020-2022”.
§ 2
Traci moc uchwała Nr XVII/95/2019 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 października 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego szpitala.
 
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Przewodniczący Rady Powiatu
Józef Sosnowski
 
 
 
 
UZASADNIENIE
 
Zgodnie z art. 59 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej, jeżeli w sprawozdaniu finansowym wystąpiła strata netto, kierownik samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej sporządza program naprawczy i przedstawia go podmiotowi tworzącemu w celu zatwierdzenia. Kierownik jednostki składa program naprawczy w terminie 3 miesięcy od upływu terminu do zatwierdzenia sprawozdania finansowego.
Zgodnie z ustawą program naprawczy sporządzony jest na okres nie dłuższy niż 3 lata. Ponadto powinien uwzględniać raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej SPZOZ.
W związku z tym, że w sprawozdaniu finansowym SP ZZOZ w Lipsku wystąpiła strata netto, dyrektor realizując obowiązek nałożony przez powyższy przepis art. 59 ust. 4 ustawy, sporządził i przedstawił podmiotowi tworzącemu do zatwierdzenia „Program Naprawczy Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipsku na lata 2020-2022”. Mając powyższe na uwadze, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
 
Przewodniczący Rady Powiatu
Józef Sosnowski
 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu: Uchwała Nr XXIX/166/2020 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku.
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Lipsku, 27-300 Lipsko, ul. Rynek 1
Informację opublikował:Małgorzata Szmit
Data publikacji:02.11.2020 10:42
Wytworzył lub odpowiada za treść:Maria Chmielnicka
Informację aktualizował:Małgorzata Szmit
Data aktualizacji:02.11.2020 10:42