OGŁOSZENIE

ZARZĄDU POWIATU w LIPSKU

 

Zarząd Powiatu w Lipsku ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą  „Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu lipskiego w 2021 r.”.

 

 1. Rodzaj zadania
  1. Zadanie polegać będzie na prowadzeniu jednego punktu, w którym udzielana będzie nieodpłatna pomoc prawna i świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, a także powierzeniu zadania z zakresu edukacji prawnej. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zwany dalej „punktem” znajduje się w budynku przy ul. Partyzantów 4, 27-300 Lipsko z zastrzeżeniem, że w trakcie roku może zostać zmieniona jego lokalizacja w określonych dniach tygodnia. W przypadku zgłoszenia się do punktu osób z niepełnosprawnościami określony dyżur będzie odbywał się w Lipsku ul. Rynek 1 po wcześniejszym uzgodnieniu.

 

 1. W punkcie w zakresie określonym w umowie będzie świadczona nieodpłatna mediacja chyba, że nie złożono wniosku o przeprowadzenie mediacji o której mowa w  art. 4a ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 294) w tym punkcie. Dzień dyżuru przeznaczonego na mediację zostanie wyznaczony w umowie.

 

 1. Oferent będzie zobowiązany do prowadzenia punktu w sposób i na zasadach określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 294 ze zm.). Z uwagi na to, że na terenie Powiatu Lipskiego prowadzenie tylko jednego punktu powierza się organizacji pozarządowej, we wskazanym punkcie świadczone będą wszystkie przewidziane w ustawie usługi.

 

 1. Harmonogram wskazujący dni i godziny, w których udzielana będzie nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie określa poniższa tabela:

 

Lokalizacja

Tygodniowy rozkład pracy

Poniedziałek

Wtorek

Środa

czwartek

Piątek

Lipsko

8.00-12.00

8.00-12.00

8.00-12.00

8.00-12.00

8.00-12.00

 

W zależności od zapotrzebowania mieszkańców wskazane powyżej godziny i dni świadczenia usług mogą ulec zmianie. Starosta poinformuje organizację, z którą zostanie podpisana umowa z tygodniowym wyprzedzeniem o zmianie harmonogramu. Wskazana organizacja ma obowiązek zastosować się do zmiany harmonogramu.

 

II. Podmioty uprawnione do złożenia oferty.

 1. O powierzenie prowadzenia punktu może ubiegać się organizacja pozarządowa, w zakresie, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1b lub 22a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wpisana na listę, o której mowa w art. 11d ust. 1, prowadzoną przez właściwego wojewodę, w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, która spełnia odpowiednio warunki opisane w pkt 2-3. Warunki wskazane w pkt 2-3 muszą zostać spełnione łącznie, z uwagi na to, że na terenie Powiatu Lipskiego organizacja pozarządowa będzie prowadzić jeden punkt.
 2.  O powierzenie prowadzenia w punktu, w którym będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna, może ubiegać się organizacja pozarządowa prowadząca działalność pożytku publicznego, w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa, która została wpisana na listę organizacji pozarządowych, uprawnionych do prowadzenia punktów na terenie województwa , o której mowa w art. 11d ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej i spełnia warunki w zakresie prowadzenia  nieodpłatnej mediacji wynikające z art. 11 d ust. 4 w/w ustawy.
 3. O powierzenie prowadzenia punktu, w którym będzie świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, może ubiegać się organizacja pozarządowa prowadząca działalność pożytku publicznego, w zakresie udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, która została wpisana na listę organizacji pozarządowych, uprawnionych do prowadzenia punktów na terenie województwa , o której mowa w art. 11d ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 294).

   

 1. O powierzenie realizacji zadania nie może ubiegać się organizacja pozarządowa, która w okresie dwóch lat poprzedzających przystąpienie do otwartego konkursu ofert, nie rozliczyła się z dotacji przyznanej na wykonanie zadania publicznego lub wykorzystała dotację niezgodnie z celem jej przyznania, jak również ta organizacja pozarządowa, z którą starosta rozwiązał umowę. Termin dwóch lat biegnie od dnia rozliczenia się z dotacji i zwrotu nienależnych środków wraz z odsetkami albo rozwiązania umowy.
 2. W przypadku zaprzestania spełniania przez oferenta warunku, o którym mowa w  art. 11d ust. 2 pkt 2 lub ust. 3 pkt 2, lub ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 294 z późn. zm. )  starosta nie zawiera umowy z oferentem albo rozwiązuje ją ze skutkiem natychmiastowym.
 3. W przypadku zaprzestania spełniania przez oferenta warunku, o którym mowa w  art. 11d ust. 2 pkt 3 lub ust. 3 pkt 3, lub ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 294 z późn. zm. )  starosta nie zawiera umowy z oferentem albo rozwiązuje ją za dwutygodniowym wypowiedzeniem.
 4. Nie dopuszcza się składania przez organizacje pozarządowe ofert wspólnych.

III. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

Wysokość dotacji celowej przekazywanej za powierzenie prowadzenia jednego punktu wynosi 60 060,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt złotych 00/100). W zakresie edukacji prawnej 3960,00 zł.

 

IV. Zasady przyznania dotacji  

 1. Zasady przyznawania dotacji na powierzenie realizacji zadania publicznego określają przepisy:

- ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 294 z późn. zm.),

- ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057),

- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.)

- Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie wysokości kwoty bazowej w 2021 r. (Dz. U. poz. 1501).

 1. Dotacja przyznana organizacji pozarządowej zostanie przekazana po zawarciu umowy o realizację zadania publicznego na warunkach w niej określonych w dwunastu miesięcznych ratach.

 

 

 1. Termin i warunki realizacji zadania

 

 1. Zadanie ma być realizowane w terminie od 1 stycznia do 31 grudnia w 2021 roku.  Świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się w punkcie w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu podczas dyżuru trwającego co najmniej 4 godziny dziennie, z wyłączeniem dni, o których mowa w art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t. j. Dz.U. z 2015 r. poz. 90), zgodnie z harmonogramem zawartym w punkcie I.
 2. W przypadku, gdy liczba osób uprawnionych, którym ma zostać udzielona nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, uniemożliwia sprawne umawianie terminów wizyt w punktach na obszarze danego powiatu, czas trwania dyżuru może ulec wydłużeniu do co najmniej 5 godzin dziennie we wszystkich punktach na obszarze tego powiatu. Wydłużenie czasu trwania dyżuru następuje na pisemne żądanie Starosty Lipskiego. Możliwość wydłużenia czasu trwania dyżuru może nastąpić w trakcie całego roku. Wydłużenie czasu trwania dyżuru nie powoduje zwiększenia środków przeznaczonych na realizację zadania w 2021 roku.
 3. Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w sytuacji, o której mowa wyżej nie powoduje zwiększenia środków przeznaczonych na realizację zadania w danym roku. 
 4. Sposób oraz warunki realizacji zadania określi umowa sporządzona z powiatem lipskim zawierająca w szczególności zapisy, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej ( t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 294 z późn. zm.),
 5. Oferent zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego według aktualnego wzoru.
 6. W ramach umowy, organizacji pozarządowej zostanie powierzone jednocześnie zadanie z zakresu edukacji prawnej, realizowane w związku z problemami zgłaszanymi w trakcie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w wymiarze co najmniej jednego zadania na rok na każdy punkt, w szczególności w formach, o których mowa w art. 3b ust. 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. W umowie Starosta Lipski może określić formy realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej.
 7. Oferent winien wskazać osoby mające prowadzić nieodpłatną mediację oraz załączyć do oferty stosowne umowy. Osoby wskazane przez Oferenta muszą być wpisane na listę, stałych mediatorów prowadzoną przez prezesa sądu okręgowego, o której mowa w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych lub wpisane na listę mediatorów prowadzoną przez organizację pozarządową w zakresie swoich zadań statutowych lub uczelnię, o której mowa w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, o której informacje przekazano prezesowi sądu okręgowego. 
 8. Oferent, w ramach oferty może przedstawić porozumienia o wolontariacie zawarte z osobami, które będą wykonywały świadczenia w ramach prowadzonego punktu, w tym służyły asystą osobom uprawnionym mającym trudności w samodzielnej realizacji porady, w szczególności z powodu niepełnosprawności, podeszłego wieku albo innych okoliczności życiowych.
 9. Oferent zobowiązany jest do wskazania w ofercie wykazu osób, które będą wskazane do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w punktach zlokalizowanych na terenie powiatu lipskiego, a także do wskazania wykazu mediatorów.
 10.  Oferent zobowiązany jest do wskazania w ofercie wykazu osób z którymi zawarł porozumienia o wolontariacie w przypadku gdy deklaruje w ramach oferty dodatkowe  świadczenia  wolontariuszy, o których mowa w art.11 ust.6b ustawy  z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.
 11. Oferent dołącza do oferty zaświadczenie, o którym mowa w art. 11 ust. 3a pkt 2 ustawy albo zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia z oceną pozytywną, o którym mowa w art. 11a ust. 1 oraz/lub zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia doszkalającego o którym mowa w art. 11a ust. 2 w/w ustawy dotyczące osób wskazanych do świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

 

 

VI. Termin oraz sposób składania ofert

 1. Oferty w zamkniętych kopertach, sporządzone wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U z 2018 r., poz. 2057), należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w terminie od 22.10.2020 r. do 13.11.2020 r. do godz.15.30 adres: Starostwo Powiatowe w Lipsku, ul. Rynek 1, 27-300 Lipsko - Sekretariat Starostwa Powiatowego w Lipsku, pok. nr 25 . Decyduje data wpływu do Urzędu, a nie data stempla pocztowego. Na kopercie należy wpisać nazwę zadania: „Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu lipskiego w 2021 r.” oraz nazwę organizacji składającej ofertę.
 2. Oferty złożone niezgodnie z ogłoszeniem, na niewłaściwych drukach, niekompletne, nieczytelne, w innym języku niż język polski lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych. Oferta złożona bez wymaganych załączników jest niekompletna i zostanie odrzucona z przyczyn formalnych.
 3. Oferta winna być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie ze statutem lub innym dokumentem, lub rejestrem określającym sposób reprezentacji wraz z pieczątkami imiennymi, a w przypadku ich braku wymagane są czytelne podpisy oraz pieczątka nagłówkowa oferenta.
 4. Oferty przesłane faksem, bądź złożone drogą elektroniczną nie będą przyjmowane.
 5. Nie przewiduje się możliwości uzupełnienia oferty, która została złożona w stanie niekompletnym.
 6. Wszystkie załączniki do oferty w formie kserokopii powinny zostać potwierdzone przez podmiot uprawniony do składania oświadczeń w imieniu oferenta „za zgodność z oryginałem”.
 7. Oferent w ramach oferty może wskazać plan specjalizacji.
 8. Prowadzenie punktów, jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, w przypadku, gdy wnioskowana w ofercie kwota finansowania przekroczy wysokość środków przeznaczonych na powierzenie zadania, oferta zostanie odrzucona z przyczyn formalnych.
 9. Do oferty należy załączyć:

 

Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji, potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących.

 

 

 

Odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym.

Kopię Statutu organizacji pozarządowej.

Aktualna kopia statutu.

 

Potwierdzenie wpisu na listę wojewody o której mowa w art. 11d  ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej ( t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 294)       

Aktualny wydruk listy prowadzonej przez wojewodę na dzień składania oferty.

Dokument opisujący standardy obsługi i wewnętrzny system kontroli jakości.

Organizacja winna dysponować opracowanymi przez nią i stosowanymi standardami obsługi i  posiadać wewnętrzny system kontroli jakości udzielanej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonego odpowiednio nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Umowy zawarte z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej ( t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 294 z późn. zm.), lub w przypadku ofert na prowadzenie punktu

 nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego umowy z osobami o których mowa w art.11 ust. 3a w/w ustawy

 

1. Kserokopie umów potwierdzających świadczenie pomocy prawnej w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. ustalające zakres pracy w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie.

2.Wykaz w/w osób.

 

Umowy zawarte z mediatorami

1. Kserokopie umów potwierdzających świadczenie mediacji w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

2.Wykaz w/w osób.

Zaświadczenia, o których mowa w art. 11 ust. 3a pkt 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej ( t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 294 z późn. zm.) albo zaświadczenia potwierdzające ukończenie szkolenia z oceną pozytywną, o którym mowa w art. 11a ust. 1 oraz/lub zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia doszkalającego o którym mowa w art. 11a ust. 2 w/w ustawy

 

VII. Tryb, kryteria i termin dokonania wyboru ofert

 1. Złożona oferta podlega ocenie formalnej i ocenie merytorycznej.
 2. Wyboru oferty dokonuje Zarząd Powiatu w Lipsku w formie uchwały po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej, która ocenia oferty zgodnie z art. 15 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mając na względzie wybór najkorzystniejszej oferty.
 3. Skład Komisji oraz zasady jej pracy określi uchwała Zarządu Powiatu w Lipsku. W skład komisji konkursowej, o której mowa w zdaniu pierwszym, może wchodzić dodatkowo przedstawiciel wojewody.
 4. Do decyzji Komisji Konkursowej i uchwały Zarządu Powiatu w Lipsku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert nie stosuje się trybu odwoławczego.
 5. Oferty wraz z załącznikami nie będą zwracane Oferentom.
 6. Rozpatrzenie ofert nastąpi niezwłocznie od dnia zakończenia przyjmowania ofert. 
 7. Umowa o powierzenie realizacji zadania podpisana zostanie bez zbędnej zwłoki po ogłoszeniu wyników otwartego konkursu ofert.
 8. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 9. Przyznana dotacja nie może być wykorzystana na:
 1. zakup żywności,
 2. zadania i zakupy inwestycyjne, z wyjątkiem zakupu urządzeń niezbędnych do realizacji zadania będącego przedmiotem postepowania konkursowego,
 3. zakup, budowę lub remonty budynków,
 4. działalność gospodarczą,
 5. pokrycie deficytu wcześniej zrealizowanych przedsięwzięć,
 6. działalność polityczną i religijną,
 7. zlecenie realizacji zadania innemu podmiotowi niebędącemu stroną umowy i niespełniającemu wymogów określonych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

10. W przypadku, gdy nie zostanie złożona żadna oferta lub żadna ze złożonych ofert nie spełni wymogów zawartych w ogłoszeniu, konkurs zostanie unieważniony.

11. W przypadku gdy w otwartym konkursie ofert nie wpłynęła żadna oferta na powierzenie prowadzenia punktu przeznaczonego na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego albo żadna ze złożonych ofert nie spełnia wymogów konkursu w części dotyczącej świadczenia w punkcie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, organizacji pozarządowej powierza się prowadzenie wszystkich punktów z przeznaczeniem na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej.

12. Przy wyborze oferty brane będą pod uwagę następujące kryteria merytoryczne:

 

Kryteria oceny merytorycznej

Skala punktacji

Możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta:

0 - 15 pkt

- merytoryczna (stopień, w jakim oferta odpowiada warunkom realizacji zadania)

0 - 10 pkt

- organizacyjna (posiadanie odpowiedniego doświadczenia oraz potencjału ludzkiego, ekonomicznego i rzeczowego)

0 - 5 pkt

Kalkulacja kosztów realizacji zadania w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania (zasadność i rzetelność określania kosztów):

0-10 pkt

Proponowana jakość zadania, kwalifikacje osób przy udziale, których organizacja będzie realizowała zadanie:

0 - 21  pkt

Planowany wkład rzeczowy, osobowy w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków organizacji:

0 - 8 pkt

Realizacja zadań publicznych zleconych organizacji pozarządowej w latach poprzednich – doświadczenie organizacji:

0 - 6 pkt

Maksymalna liczba punktów:

60

VIII. Informacja o zrealizowanych przez Zarząd Powiatu w Lipsku w roku 2019 i 2020 zadaniach publicznych polegających na świadczeniu nieodpłatnej pomocy prawnej, związanych z nimi kosztami, z uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zarząd Powiatu w Lipsku realizował zadanie publiczne w roku 2019 i 2020 polegające na świadczeniu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa, a także udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Suma środków pochodzących z dotacji celowej, przeznaczonych na realizację zadań wynosiła w roku 2019 – 132 000,00 zł,  a w roku 2020 – 132 000,00 zł. Z powyższej kwoty w roku 2019 przekazano dotację na rzecz organizacji pozarządowej w wysokości  60 060,00 zł, a w roku 2020 – 60 060,00 zł.

 

IX. Umowa i postanowienia końcowe 

 1. Podstawą do zawarcia pisemnej umowy z oferentem jest uchwała Zarządu Powiatu w Lipsku w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji.
 2. Niepodpisanie przez wybranego w drodze konkursu oferenta umowy w terminie określonym przez powiat jest równoznaczne z rezygnacją realizacji zadania.
 3. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną ogłoszone niezwłocznie na stronie internetowej powiatu lipskiego w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Lipsku oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lipsku.
 4. Informacje na temat konkursu można uzyskać Starostwie Powiatowym w Lipsku od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30 w pokoju nr 20 lub pod adresem poczty elektronicznej sekretarz@powiatlipsko.pl
 5. Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Administratorem danych osobowych, zawartych w przesłanych ofertach jest Starosta Lipski. Dane zostaną wykorzystane na potrzeby przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu lipskiego w 2021 r. 

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu lipskiego w 2021 r.”.
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Lipsku, 27-300 Lipsko, ul. Rynek 1
Informację opublikował:Piotr Tkaczyk
Data publikacji:22.10.2020 14:10
Wytworzył lub odpowiada za treść:Starosta Lipski
Informację aktualizował:Piotr Tkaczyk
Data aktualizacji:22.10.2020 14:15