Załącznik

do Zarządzenia Nr 40/2020

Starosty Lipskiego

z dnia 22 października 2020 r.

                                     

Ogłoszenie

o naborze na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu lipskiego w 2021 r.

 

1. Starosta Lipski zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j.  Dz.U. z 2020 r. poz. 1057) do zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu lipskiego w 2021 r.

2. W skład komisji konkursowej nie mogą wchodzić przedstawiciele organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, biorących udział w konkursie.

 

3. Osoby zainteresowane udziałem w pracach komisji proszone są o wypełnienie stosownego formularza zgłoszeniowego na członka komisji konkursowej i przesłanie go w terminie do dnia 6 listopada 2020 r. na:

-  adres Starostwa Powiatowego w Lipsku 27-300 Lipsko, ul. Rynek 1 (drogą pocztową lub bezpośrednio w pok. 25 - Sekretariat Starostwa Powiatowego – liczy się data wpływu.)

 

4. Formularz zgłoszeniowy musi być podpisany przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z ramienia których podmiot występuje.

5. W przypadku zgłoszenia  się więcej niż dwóch kandydatów, wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie dokona Zarząd Powiatu w Lipsku w oparciu o posiadane przez kandydata kwalifikacje i umiejętności przydatne podczas prac w charakterze członka komisji konkursowej.

6. Udział w pracach komisji jest nieodpłatny a jej członkom nie będzie przysługiwał zwrot kosztów podróży.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu lipskiego w 2021 r.
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Lipsku, 27-300 Lipsko, ul. Rynek 1
Informację opublikował:Piotr Tkaczyk
Data publikacji:22.10.2020 13:49
Wytworzył lub odpowiada za treść:Starosta Lipski
Informację aktualizował:Piotr Tkaczyk
Data aktualizacji:22.10.2020 13:55