Starosta Lipski

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

w Starostwie Powiatowym w Lipsku

 

Określenie stanowiska:

Referent ds. kształcenia i kontroli podległych placówek w Referacie Edukacji i Sportu (adres: ul. Rynek 1, 27-300 Lipsko).

Podstawa nawiązania stosunku pracy – umowa o pracę.

Wymiar etatu – pełny etat.

 

Wymagania niezbędne dla osoby ubiegającej się o stanowisko:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku, tj.: wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym (preferowany kierunek: administracja, prawo, ekonomia lub kierunki pokrewne),
 • staż pracy minimum 2 lata
 • nieposzlakowana opinia.

 

Wymagania dodatkowe:

znajomość przepisów następujących aktów prawnych:

1) ustaw:

- o samorządzie powiatowym,

- o pracownikach samorządowych,

- Kodeks Postępowania Administracyjnego,

- Prawo oświatowe,

- Karta Nauczyciela,

2) innych aktów prawnych, w szczególności: 

- rozporządzenia w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli,

- rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół,

- rozporządzenia w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, 

- rozporządzenia w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa   branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego;

doświadczenie w pozyskiwaniu i prowadzeniu spraw związanych z  zewnętrznym wsparciem finansowym w zakresie oświaty,


łatwość komunikowania się i przekazywania informacji,

umiejętność prawidłowej organizacji pracy, stosowania prawa w praktyce, podejmowania decyzji  i działania w warunkach stresu,

predyspozycje osobowościowe: odpowiedzialność, dyspozycyjność, kreatywność, zaangażowanie, obowiązkowość, rzetelność, systematyczność, zdolność analitycznego myślenia, wysoka kultura osobista, asertywność,  konsekwencja, zdolność zapobiegania konfliktom,

umiejętność samodzielnego organizowania pracy i terminowego wykonywania zadań,

dobra znajomość obsługi komputera w tym w zakresie pakietu MS Office,

umiejętność obsługi urządzeń biurowych,

umiejętność pracy w zespole.

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Prowadzenie wszelkich spraw z zakresu edukacji, w tym zadań związanych z zakładaniem, prowadzeniem, likwidacją lub wygaszaniem publicznych szkół ponadpodstawowych, szkół specjalnych, specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie nauki poza miejscem stałego zamieszkania, placówek oświatowo – wychowawczych, szkół sportowych
i poradni psychologiczno – pedagogicznych.

Podejmowanie działań zapewniających odpowiednie warunki kształcenia, wychowywania i opieki w szkołach i placówkach oświatowych.

Podejmowanie działań zapewniających odpowiednie warunki lokalowe, kadrowe
i organizacyjne prowadzonych przez powiat szkół i placówek oświatowych.

Analiza potrzeb remontowych szkół i placówek oświatowych.

Monitorowanie przebiegu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

Monitorowanie wyników egzaminów zewnętrznych.

Diagnozowanie potrzeb w zakresie kształcenia zawodowego oraz projektowanie bądź opiniowanie zmian w kierunkach kształcenia i strukturze szkół ponadpodstawowych, konsultowanie tych spraw z Powiatowym Urzędem Pracy i Powiatową Radą Zatrudnienia oraz Wojewódzką Radą Zatrudnienia.

Prowadzenie spraw związanych z polityką oświatową poprzez koordynację i nadzór nad realizacją poszczególnych etapów restrukturyzacji systemu oświaty zgodnie z wytycznymi przyjętymi przez Radę i Zarząd Powiatu.

Przygotowywanie i opracowywanie projektów aktów prawa miejscowego wynikających
z bieżących potrzeb organu prowadzącego szkoły i placówki oświatowe.

Przygotowywanie dokumentacji związanej z zakładaniem, przekształcaniem i likwidacją szkół i placówek publicznych.

Przygotowanie projektu planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych.

Analiza arkuszy i aneksów arkuszy organizacji pracy szkół oraz placówek oświatowych pod względem zgodności z prawem oświatowym i zabezpieczeniem finansowym.

Prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem nadzoru nad działalnością szkół publicznych i placówek oświatowo - wychowawczych w zakresie:

 • realizacji lokalnej polityki oświatowej,
 • przestrzegania przepisów dotyczących organizacji pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników i młodzieży.

Opracowywanie wniosków o nagrody i odznaczenia dla dyrektorów placówek oświatowych, dla których Powiat Lipski jest organem prowadzącym.

Przygotowanie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych.

Pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych w ramach rezerwy subwencji oświatowej.

Koordynacja zadań w zakresie wyposażenia, modernizacji bazy dydaktycznej i remontów w obiektach oświatowych.

Kontrola prawidłowości danych zawartych w zestawieniach przekazywanych do bazy danych SIO przez podległe i rejestrowane szkoły i placówki oświatowe w zakresie liczby uczniów i nauczycieli.

Prowadzenie spraw z zakresu nauczania indywidualnego i rewalidacji indywidualnej.

Organizowanie opieki dla dzieci i młodzieży posiadającej orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii (uzgadnianie miejsc, gromadzenie dokumentacji, wydawanie skierowań).

Przygotowanie skierowań dotyczących umieszczania nieletnich w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, a także gromadzenie dokumentacji niezbędnej do umieszczenia w wyżej wymienionej placówce.

Sporządzanie zbiorczej sprawozdawczości budżetowej z realizacji zadań oświatowych.

Współpraca z Wydziałem Finansowym w zakresie spraw finansowych jednostek oświatowych oraz planów finansowych dla poszczególnych jednostek.

Opracowywanie okresowych i rocznych analiz z wykonania budżetu oświaty oraz dokonywanie bieżącej oceny realizacji zadań i wydatków.

Weryfikacja i monitorowanie danych statystycznych szkół i placówek oświatowych.

Przygotowywanie i prowadzenie spraw związanych z pozyskiwaniem zewnętrznego wsparcia finansowego w zakresie oświaty.

Współpraca z komisjami Rady Powiatu.

Współpraca ze związkami zawodowymi działającymi w obszarze oświaty.

Tworzenie warunków prawno-organizacyjnych dla rozwoju sportu dzieci, młodzieży
i dorosłych.

Nadzór nad działalnością stowarzyszeń kultury fizycznej.

Prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych oraz stowarzyszeń kultury fizycznej.

Wykonywanie innych niezbędnych na wskazanym stanowisku zadań, a także poleceń przełożonych.

 

Warunki pracy na stanowisku:

praca biurowa na II piętrze budynku dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo,
praca przy komputerze w wymiarze powyżej 4 godzin,
praca wykonywana w pełnym wymiarze czasu pracy,
praca wymaga współdziałania z ludźmi.

 

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowymw Lipsku,w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu sierpniu 2020 r. kształtował się na poziomie powyżej 6 

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • list motywacyjny,
 • życiorys (CV),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kserokopie świadectw pracy, zaświadczeń z dotychczasowych miejsc pracy,
 • innych dokumentów poświadczających posiadanie wymaganego stażu pracy,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
 • oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

 

List motywacyjny i CV powinny być własnoręcznie podpisane i opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Referent ds. kształcenia i kontroli podległych placówek w Referacie Edukacji i Sportu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 ze zm).

 

Informacje dodatkowe:

 • wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Lipsku lub przesyłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Lipsku, ul. Rynek 1, 27-300 Lipsko, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.10.2020 r.  do godziny 15.30; (liczy się data wpływu do Starostwa Powiatowego);
 • dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Nabór na stanowisko Referent ds. kształcenia i kontroli podległych placówek w Referacie Edukacji i Sportu”, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz numeru telefonu kontaktowego;
 • aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane i zostaną odesłane;
 • kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie poinformowani o terminie kolejnego etapu naboru, pozostałe oferty zostaną odesłane kandydatom;
 • informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Lipsku oraz na tablicy ogłoszeń.

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 ze zmianą ogłoszoną w Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2), dalej „RODO” informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Lipsku, adres siedziby: ul. Rynek 1, 27-300 Lipsko, kontakt mailowy:  starostwo@powiatlipsko.pl lub telefoniczny: 48 48 3783011;

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z inspektorem ochrony danych pod adresem mailowym: iod@powiatlipsko.pl; adres do korespondencji: Starostwo Powiatowe w Lipsku, 27-300 Lipsko, Rynek 1, kontakt tel. 48 48 3783016;

3. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy 1 będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowiska2, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody3, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie4, która może zostać odwołana w dowolnym czasie;


4. Art. 221  ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018r. w sprawie dokumentacji pracowniczej oraz art. 6 ust. 1 i 3 oraz art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r o pracownikach samorządowych;

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
Art. 6 ust. 1 lit a RODO;
Art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

5. Pani/Pana dane osobowe nie są udostępniane innym odbiorcom danych w rozumieniu art. 4 pkt. 9 RODO. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom uprawnionym do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej;

7. Pani/Pana dane osobowe zgromadzone w  procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Referent ds. kształcenia i kontroli podległych placówek w Referacie Edukacji i Sportu;

- prawo do sprostowania swoich danych osobowych art. 16 RODO,

- prawo do usunięcia danych art. 17 RODO,

- prawo do ograniczenia przetwarzania art. 18 RODO;

8. W trakcie przetwarzania danych osobowych żadne decyzje dotyczące Pani/Pana nie będą zapadać automatycznie oraz nie będą tworzone żadne profile, co oznacza, że nie będą podejmowane działania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO;

9. Jeśli stwierdzi Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza RODO, ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, który w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych(adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne.

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Lipsku: Referent ds. kształcenia i kontroli podległych placówek w Referacie Edukacji i Sportu
Podmiot udostępniający informację:27-300 Lipsko, ul. Rynek 1
Informację opublikował:Piotr Tkaczyk
Data publikacji:30.09.2020 16:43
Wytworzył lub odpowiada za treść:Sławomir Śmieciuch
Informację aktualizował:Piotr Tkaczyk
Data aktualizacji:01.10.2020 08:24