Starosta Lipski

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

w Starostwie Powiatowym w Lipsku

 

Określenie stanowiska:

Inspektor w Wydziale Finansowym (adres: ul. Rynek 1, 27-300 Lipsko).

Podstawa nawiązania stosunku pracy – umowa o pracę.

Wymiar etatu – pełny etat.

 

Wymagania niezbędne dla osoby ubiegającej się o stanowisko:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku, tj.: wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym (preferowany kierunek: ekonomia, finanse i rachunkowość, administracja),
 • staż pracy minimum 3 lata
 • nieposzlakowana opinia.

 

Wymagania dodatkowe:

wiedza specjalistyczna i umiejętności stosowania odpowiednich przepisów zawartych w:

 • ustawie o rachunkowości,
 • ustawie o finansach publicznych,
 • ustawie o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
 • rozporządzeniach wykonawczych do w/w ustaw.

znajomość przepisów:

 • ustawa Kodeks Postępowania Administracyjnego,
 • ustawa o pracownikach samorządowych,
 • ustawa o samorządzie powiatowym,
 • Kodeks Pracy;

odpowiedzialność, dokładność, terminowość, komunikatywność,
dobra znajomość obsługi komputera w tym w zakresie pakietu MS Office oraz programów księgowych,
umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
umiejętność pracy w zespole.

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej dochodów Skarbu Państwa
oraz prowadzenie spraw z tym związanych, a w szczególności:

ewidencja opłat za trwały zarząd, użytkowanie wieczyste gruntów i mienia Skarbu Państwa oraz innych dochodów budżetu państwa,

sporządzanie sprawozdawczości finansowej dotyczącej dochodów Skarbu Państwa realizowanych w Starostwie Powiatowym.

prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej opłaty ewidencyjnej oraz prowadzenie spraw z tym związanych,

prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej opłaty skarbowej oraz prowadzenie spraw z tym związanych,

prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Starostwa Powiatowego w Lipsku,

prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej środków depozytowych.

rozliczanie delegacji służbowych,

weryfikacja finansowa faktur zakupu, w tym:

 • klasyfikacja budżetowa wydatków,
 • sprawdzanie zgodności wydatków z planem finansowym Starostwa Powiatowego,

zastępstwo osoby zatrudnionej na stanowisku kasjera w Starostwie Powiatowym
w Lipsku,

współdziałanie z osobą zatrudnioną na stanowisku ds. kadr w zakresie prowadzenia dokumentacji pracowniczej,

zastępstwo osoby zatrudnionej na stanowisku ds. kadr,

wykonywanie innych zadań na polecenie osób wchodzących w skład kierownictwa Urzędu w zakresie ich kompetencji.

 

Warunki pracy na stanowisku:

praca biurowa na I piętrze budynku dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo,
praca przy komputerze w wymiarze powyżej 4 godzin,
praca wykonywana w pełnym wymiarze czasu pracy,
praca wymaga współdziałania z ludźmi.

 

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowymw Lipsku,w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu sierpniu 2020 r. kształtował się na poziomie powyżej 6 

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • list motywacyjny,
 • życiorys (CV),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kserokopie świadectw pracy, zaświadczeń z dotychczasowych miejsc pracy,
 • innych dokumentów poświadczających posiadanie wymaganego stażu pracy,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
 • oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

 

List motywacyjny i CV powinny być własnoręcznie podpisane i opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Inspektora w Wydziale Finansowym Starostwa Powiatowego w Lipsku zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 ze zm).

 

Informacje dodatkowe:

wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Lipsku lub przesyłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Lipsku, ul. Rynek 1, 27-300 Lipsko, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.10.2020 r.  do godziny 1530; (liczy się data wpływu do Starostwa Powiatowego);


dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Nabór na stanowisko Inspektora w Wydziale Finansowym”, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz numeru telefonu kontaktowego;
aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane i zostaną odesłane;

kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie poinformowani o terminie kolejnego etapu naboru, pozostałe oferty zostaną odesłane kandydatom;

informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Lipsku oraz na tablicy ogłoszeń.

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 ze zmianą ogłoszoną w Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2), dalej „RODO” informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Lipsku, adres siedziby: ul. Rynek 1, 27-300 Lipsko, kontakt mailowy:  starostwo@powiatlipsko.pl lub telefoniczny: 48 48 3783011;

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z inspektorem ochrony danych pod adresem mailowym: iod@powiatlipsko.pl; adres do korespondencji: Starostwo Powiatowe w Lipsku, 27-300 Lipsko, Rynek 1, kontakt tel. 48 48 3783016;

3. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy 1 będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowiska2, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody3, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie4, która może zostać odwołana w dowolnym czasie;


4. Art. 221  ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018r. w sprawie dokumentacji pracowniczej oraz art. 6 ust. 1 i 3 oraz art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r o pracownikach samorządowych;

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
Art. 6 ust. 1 lit a RODO;
Art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

 

5. Pani/Pana dane osobowe nie są udostępniane innym odbiorcom danych w rozumieniu art. 4 pkt. 9 RODO. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom uprawnionym do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej;

7. Pani/Pana dane osobowe zgromadzone w  procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor w Wydziale Finansowym;

- prawo do sprostowania swoich danych osobowych art. 16 RODO,

- prawo do usunięcia danych art. 17 RODO,

- prawo do ograniczenia przetwarzania art. 18 RODO;

8. W trakcie przetwarzania danych osobowych żadne decyzje dotyczące Pani/Pana nie będą zapadać automatycznie oraz nie będą tworzone żadne profile, co oznacza, że nie będą podejmowane działania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO;

9. Jeśli stwierdzi Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza RODO, ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, który w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych(adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne.

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Lipsku: Inspektor w Wydziale Finansowym
Podmiot udostępniający informację:27-300 Lipsko, ul. Rynek 1
Informację opublikował:Piotr Tkaczyk
Data publikacji:30.09.2020 16:42
Wytworzył lub odpowiada za treść:Sławomir Śmieciuch
Informację aktualizował:Piotr Tkaczyk
Data aktualizacji:30.09.2020 18:51