Uchwała Nr XXVI/154/2020
 
Rady Powiatu w Lipsku 
z dnia 31 lipca 2020 roku
 
 
zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego powierzenia Powiatowi Opatowskiemu zadania w zakresie organizacji powiatowych przewozów pasażerskich na linii komunikacyjnej obejmującej swoim zasięgiem obszar Powiatu Lipskiego i Powiatu Opatowskiego. 
 
 
 
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 6, art. 12 pkt 11 i art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. 920) oraz art. 7 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2475 ze zm.) uchwala się, co następuje
 
§ 1
W uchwale Nr XXIII/143/2020 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego powierzenia Powiatowi Opatowskiemu zadania w zakresie organizacji powiatowych przewozów pasażerskich na linii komunikacyjnej obejmującej swoim zasięgiem obszar Powiatu Lipskiego i Powiatu Opatowskiego wyrazy „Opatów-Lipsko przez Ożarów, Trałów” zastępuje się wyrazami: „Czekarzewice II – Lipsko przez Kostusin”.
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Lipskiego. 
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
Przewodniczący Rady Powiatu
Józef Sosnowski
 
 
 
 
 
Uzasadnienie
 
Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2019r. poz. 2475 ze zm.) – powiatowe przewozy pasażerskie mogą być wykonywane w ramach publicznego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych powiatów sąsiadujących, które zawarły stosowne porozumienie lub które utworzyły związek powiatów. Natomiast na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 lit. b cytowanej wyżej ustawy, Organizatorem publicznego transportu zbiorowego, właściwym ze względu na obszar działania lub zasięg przewozów, jest powiat, któremu powierzono zadanie organizacji publicznego transportu zbiorowego na mocy porozumienia między powiatami - na linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w powiatowych przewozach pasażerskich, na obszarze powiatów, które zawarły porozumienie.
Rada Powiatu w Lipsku w dniu 29 maja 2020 roku podjęła uchwałę Nr XXIII/143/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego powierzenia Powiatowi Opatowskiemu zadania w zakresie organizacji powiatowych przewozów pasażerskich na linii komunikacyjnej obejmującej swoim zasięgiem obszar Powiatu Lipskiego i Powiatu Opatowskiego. Porozumienie dotyczyło linii komunikacyjnej relacji: „Opatów – Lipsko przez Ożarów, Tarłów”.
 W związku z nowymi uzgodnieniami zaplanowano utworzenie linii komunikacyjnej relacji: „Czekarzewice II – Lipsko przez Kostusin” zamiast linii relacji: „Opatów – Lipsko przez Ożarów, Trałów”.
Powyższa zmiana przebiegu linii komunikacyjnej spowodowana  jest brakiem możliwości uzyskania przez Powiat Opatowski – „Organizatora”  publicznego transportu zbiorowego dopłaty z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych dla linii „Opatów-Lipsko” oraz konieczności uzyskania w urzędzie marszałkowskim zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym.
Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne.
 
Przewodniczący Rady Powiatu
Józef Sosnowski
 
 
 
 
 
 
 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XXVI/154/2020 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 31 lipca 2020 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego powierzenia Powiatowi Opatowskiemu zadania w zakresie organizacji powiatowych przewozów pasażerskich na linii komunikacyjnej obejmującej swoim zasięgiem obszar Powiatu Lipskiego i Powiatu Opatowskiego.
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Lipsku, 27-300 Lipsko, ul. Rynek 1
Informację opublikował:Małgorzata Szmit
Data publikacji:06.08.2020 11:05
Wytworzył lub odpowiada za treść:Zarząd Powiatu
Informację aktualizował:Małgorzata Szmit
Data aktualizacji:06.08.2020 11:05