Uchwała Nr XXV/151/2020
Rady Powiatu w Lipsku 
z dnia 30 czerwca 2020 roku
 
 
w sprawie: założenia Branżowej Szkoły II stopnia w Lipsku i włączenia jej do Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Pawła II w Lipsku
 
Na podstawie 
- art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2020 r. poz. 920), 
- art. 29 ust. 1 pkt 1, art. 88 ust. 1 i 7, w związku z art. 91 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910),
- art. 173 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.),
 
Rada Powiatu uchwala, co następuje:
 
§ 1
 
Z dniem 1 września 2020 roku zakłada się Branżową Szkołę II stopnia w Lipsku, z siedzibą przy ul. Zwoleńskiej 12.
 
§ 2
 
1. Akt założycielski Branżowej Szkoły II stopnia w Lipsku stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Branżowej Szkole II stopnia w Lipsku nadaje się statut stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 
 
§ 3
 
Branżową Szkołę II stopnia w Lipsku włącza się do Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
i Technicznych im. Jana Pawła II w Lipsku.
 
§ 4
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Lipskiego.
 
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Powiatu
Józef Sosnowski
 
Uzasadnienie
 
 
Przedkładany projekt uchwały w sprawie założenia Branżowej Szkoły II stopnia jest elementem realizacji kolejnego etapu reformy systemu edukacji. Art. 173 ust. 1 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe postanawia, że z dniem 1 września 2020 r. tworzy się branżową szkołę II stopnia.
Branżowa szkoła II stopnia będzie stanowić ofertę skierowaną do absolwentów branżowej szkoły I stopnia z ostatnich 5 lat (lub osób, które posiadają kwalifikacje w nauczanym w niej zawodzie uzyskane dzięki kwalifikacyjnemu kursowi zawodowemu czy też egzaminowi czeladniczemu lub w toku nauki innego zawodu i – w razie potrzeby – zdały egzamin eksternistyczny z zakresu wymagań objętych podstawą programową kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia). 
Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2245 ze zm.) w latach szkolnych 2020/2021-2022/2023 naukę w branżowej szkole II stopnia będą mogli podjąć również absolwenci dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej, którzy rozpoczęli w niej kształcenie począwszy od roku szkolnego 2012/2013. Branżowa szkoła II stopnia umożliwia słuchaczom kontynuację nauki i podniesienie kwalifikacji, pozwalając na zdobycie wykształcenia średniego branżowego, uzyskanie dyplomu zawodowego na poziomie technika, a także na przystąpienie do egzaminu maturalnego.
Zasadność utworzenia Branżowej Szkoły II stopnia w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Pawła II w Lipsku wynika głównie z funkcjonowania w tym zespole Branżowej Szkoły I stopnia, powstałej z przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Szkoła ta dokonuje regularnego naboru. Obecnie kształci się niej 65 uczniów w zawodach: cukiernik, fryzjer, elektryk, kucharz, piekarz, operator obrabiarek skrawających, sprzedawca, mechanik pojazdów samochodowych, monter sieci i instalacji sanitarnych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie oraz w innych zawodach zgodnie z potrzebami lokalnego rynku pracy. Branżowa Szkoła II stopnia w Lipsku może też stanowić ofertę dla absolwentów innych branżowych szkół I stopnia o tym profilu kształcenia.
Mając powyższe na względzie założenie Branżowej Szkoły II stopnia w Lipsku należy uznać za zasadne i celowe.
 
Przewodniczący Rady Powiatu
Józef Sosnowski
 
 
 
Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXV/151/2020
                       Rady Powiatu w Lipsku 
                   z dnia 30 czerwca 2020 r.
 
 
AKT ZAŁOŻYCIELSKI BRANŻOWEJ SZKOŁY II STOPNIA W LIPSKU
 
 
§ 1
 
Na podstawie art. 88 ust. 1 i ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 910) z dniem 1 września 2020 r. zakłada się Branżową Szkołę II stopnia w Lipsku z siedzibą przy ul. Zwoleńskiej 12.
 
§ 2
 
Organizację i zasady funkcjonowania Branżowej Szkoły II stopnia w Lipsku określa statut.
 
§ 3
 
Branżowa Szkoła II stopnia w Lipsku wchodzi w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Technicznych  im. Jana Pawła II w Lipsku z siedzibą przy ul. Zwoleńskiej 12, 27-300 Lipsko.
 
Przewodniczacy Rady Powiatu
Józef Sosnowski

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XXV/151/2020 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie założenia Branżowej Szkoły II stopnia w Lipsku i włączenia jej do Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Pawła II w Lipsku.
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Lipsku, 27-300 Lipsko, ul. Rynek 1
Informację opublikował:Małgorzata Szmit
Data publikacji:06.07.2020 10:47
Wytworzył lub odpowiada za treść:Sylwia Mroczkowska
Informację aktualizował:Małgorzata Szmit
Data aktualizacji:06.07.2020 10:47