Informacje

Elektroniczny rejestr powiatowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Starostwo Powiatowe w Lipsku prowadzony jest na podstawie art. 14 ust.1 i 3 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012r.
w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury.

       I.            Rejestr powiatowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Starostwo Powiatowe w Lipsku  prowadzony jest przez pracownika zatrudnionego na stanowisku inspektora w Referacie Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Lipsku,
ul. Rynek 1, 27-300 Lipsko.

    II.            Zgodnie z § 10 - 13 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury:

1.      Rejestr, informację o rejestrze oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych zamieszcza się w Biuletynie informacji Publicznej na stronie organizatora.

2.      Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez:

1)      otwarty dostęp do zawartości rejestru;

2)      wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.

3.      Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa w ust.2 pkt1, jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora.

4.      Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.

5.      Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.

6.      Odpis z rejestru instytucji kultury może być pełny lub skrócony.

7.      Odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych w księdze rejestrowej.

8.      Odpis skrócony zawiera treść aktualnych wpisów dokonanych w rejestrze.

9.      Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje się osobiście wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru.

10.  Odpis może być przesłany również w postaci dokumentu elektronicznego.

 III.            Zgodnie z art. 4 ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006r. wydanie poświadczonego odpisu podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej strony.

Opłatę skarbową należy uiścić na konto Starostwa Powiatowego w Lipsku Bank PKO BP SA - nr konta 24 1020 4317 0000 5602 0112 9311 lub w kasie Urzędu.

 IV.            Składający wniosek zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty (chwila złożenia wniosku o wydanie odpisu). Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej (zgodnie z § 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej).

Formularze do pobrania

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:REJESTR POWIATOWYCH INSTYTUCJI KULTURY PROWADZONYCH PRZEZ STAROSTWO POWIATOWE W LIPSKU
Podmiot udostępniający informację:27-300 Lipsko, ul. Rynek 1
Informację opublikował:Piotr Tkaczyk
Data publikacji:13.02.2020 08:18
Wytworzył lub odpowiada za treść:Agnieszka Skrobisz
Informację aktualizował:Piotr Tkaczyk
Data aktualizacji:13.02.2020 08:20