Uchwała Nr XX/124/2020
Rady Powiatu w Lipsku 
z dnia 30 stycznia 2020 roku
 
w sprawie: zamiaru likwidacji Technikum w Solcu nad Wisłą wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Solcu nad Wisłą.
 
Na podstawie:
-  art. 12 pkt 8 lit i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 511 ze zm.), 
- art. 89 ust. 1 i 3 ustawy  z  dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe  (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.),
 
Rada Powiatu w Lipsku, uchwala co następuje:
 
§ 1
 
Z dniem 31.08.2020 r. zamierza się zlikwidować Technikum w Solcu nad Wisłą wchodzące w skład Zespołu Szkół w Solcu nad Wisłą, ul. Łoteckiego 24, 27-320 Solec nad Wisłą.
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Lipskiego.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Przewodniczący Rady Powiatu
Józef Sosnowski 
 
 
UZASADNIENIE
 
W dniu 20 stycznia 2020 r. Dyrektor Zespołu Szkół w Solcu nad Wisłą złożył wniosek o podjęcie likwidacji Technikum w Solcu nad Wisłą wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Solcu nad Wisłą. 
Zgodnie z art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.), szkoła publiczna prowadzona przez jednostkę samorządu terytorialnego może zostać zlikwidowana z końcem roku szkolnego przez organ prowadzący szkołę, po zapewnieniu przez ten organ uczniom możliwości kontynuowania nauki w innej szkole publicznej tego samego typu. 
Do Technikum w Solcu nad Wisłą wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Solcu nad Wisłą nie udało się przeprowadzić naboru przez kilka lat, w związku z czym szkoła nie prowadzi kształcenia i nie  istnieje grupa uczniów pełnoletnich i rodziców uczniów, których zgodnie  z ustawą należałoby powiadomić  co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji szkoły, a także nie ma uczniów którym należałoby wskazać szkoły w celu kontynuacji nauki.
W Technikum w Solcu nad Wisłą nie są zatrudnieni nauczyciele i nie jest konstruowany arkusz organizacyjny. Zatem likwidacja szkoły nie będzie się wiązała z redukcją zatrudnienia nauczycieli i pracowników administracyjnych. 
Aktualni uczniowie klas ósmych szkoły podstawowej zainteresowane kształceniem w technikum mają  do wyboru Technikum w Lipsku w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Pawła II w Lipsku lub Technikum im. ks. mjr Stanisława Domańskiego w Siennie. 
 Zgodnie z art. 89 ust. 1  w/w. ustawy organ prowadzący jest zobowiązany, co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji, zawiadomić o zamiarze likwidacji szkoły właściwego kuratora oświaty. Zgodnie z art. 89 ust 3 placówka publiczna prowadzona przez jednostkę samorządu terytorialnego może zostać zlikwidowana po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty. Projekt uchwały zostanie przekazany do zaopiniowania związkom zawodowym.  
  Niniejsza uchwała jest uchwałą intencyjną. Podjęcie jej przez Radę Powiatu w Lipsku umożliwi dotrzymanie ustawowego terminu powiadomienia Mazowieckiego Kuratora Oświaty  o zamiarze likwidacji  Technikum w Solcu nad Wisłą.
 
Przewodniczący Rady Powiatu
Józef Sosnowski
 
 
 
 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XX/124/2020 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie zamiaru likwidacji Technikum w Solcu nad Wisłą wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Solcu nad Wisłą.
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Lipsku, 27-300 Lipsko, ul. Rynek 1
Informację opublikował:Małgorzata Szmit
Data publikacji:04.02.2020 13:09
Wytworzył lub odpowiada za treść:Monika Gołębiowska
Informację aktualizował:Małgorzata Szmit
Data aktualizacji:04.02.2020 13:09