Uchwała Nr XX/123/2020
 
Rady Powiatu w Lipsku 
z dnia 30 stycznia 2020 roku
 
w sprawie: DELEGOWANIA DWÓCH RADNYCH DO KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO POWIATU LIPSKIEGO.
 
 
Na podstawie:
 
- art. 38a ust. 5 pkt.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym 
     ( Dz. U. z 2019r. poz.511 ze zm.).
 
 
RADA POWIATU    u c h w a l a,     co następuje:
 
§ 1
 
Deleguje się radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Powiatu Lipskiego w osobach:
 
1. radny Czerwonka Kazimierz.             
2. radny Ćwikliński Antoni.              
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Lipskiemu.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu
            Józef Sosnowski
 
 
Uzasadnienie
 
Zgodnie z art.38 a ust.1 ustawy o samorządzie powiatowym w celu realizacji zadań starosty w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, tworzy się komisję bezpieczeństwa i porządku. 
Kadencja Komisji trwa 3 lata. W jej skład wchodzi miedzy innymi dwóch radnych delegowanych przez Radę Powiatu.
W związku z tym, że upłynął 3 letni okres kadencji Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, zasadnym jest podjęcie przez Radę Powiatu uchwały delegującej dwóch radnych do prac tej Komisji.
 
Przewodniczący Rady Powiatu
Józef Sosnowski
 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XX/123/2020 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie delegowania dwóch radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Powiatu Lipskiego.
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Lipsku, 27-300 Lipsko, ul. Rynek 1
Informację opublikował:Małgorzata Szmit
Data publikacji:04.02.2020 13:00
Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady
Informację aktualizował:Małgorzata Szmit
Data aktualizacji:04.02.2020 13:00