Uchwała Nr XX/122/2020
Rady Powiatu w Lipsku 
z dnia 30 stycznia 2020 roku
 
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu i zawarcie umów najmu garaży murowanych na czas nieokreślony
 
Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a i art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.), oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65) Rada Powiatu w Lipsku uchwala, co następuje:
 
§ 1
Wyraża się zgodę na zawarcie umów najmu na czas nieokreślony, obowiązujących od dnia 01 stycznia 2020 roku, 13 garaży murowanych o nr od 3 do 22, stanowiących własność Powiatu Lipskiego, zlokalizowanych przy ul. Iłżeckiej 6, na zabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1157/6 o powierzchni 0,2125 ha, położonej w obrębie geodezyjnym 0001 LIPSKO, jednostka ewidencyjna 140903_4 LIPSKO – MIASTO, dla której Sąd Rejonowy w Lipsku – IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr RA1L/00034281/9, z dotychczasowymi najemcami garaży, w trybie bezprzetargowym.
 
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Lipskiego.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Powiatu
Józef Sosnowski 
 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XX/122/2020 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu i zawarcie umów najmu garaży murowanych na czas nieokreślony
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Lipsku, 27-300 Lipsko, ul. Rynek 1
Informację opublikował:Małgorzata Szmit
Data publikacji:04.02.2020 12:52
Wytworzył lub odpowiada za treść:Kamil Kapciak
Informację aktualizował:Małgorzata Szmit
Data aktualizacji:04.02.2020 12:55