Uchwała Nr XX/120/2020
Rady Powiatu w Lipsku 
z dnia 30 stycznia 2020 roku
 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia garażu na rzecz Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lipsku na czas nieokreślony
 
Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a i art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.) oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65) Rada Powiatu w Lipsku uchwala, co następuje:
 
§ 1
Wyraża się zgodę na zawarcie umowy użyczenia na czas nieokreślony, obowiązującej od dnia 01 stycznia 2020 roku, garażu murowanego nr 4 o powierzchni użytkowej 13,30 m2, będącego własnością Powiatu Lipskiego, zlokalizowanego przy ul. Iłżeckiej 6, na zabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1157/6 o powierzchni 0,2125 ha, położonej w obrębie geodezyjnym 0001 LIPSKO, jednostka ewidencyjna 140903_4 LIPSKO – MIASTO, dla której Sąd Rejonowy w Lipsku – IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr RA1L/00034281/9, na rzecz Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lipsku – dotychczasowego użytkownika, w trybie bezprzetargowym.
 
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Lipskiego.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Przewodniczący Rady Powiatu
Józef Sosnowski 
 
 
Uzasadnienie do UCHWAŁY Nr XX/120/2020
RADY POWIATU W LIPSKU
z dnia 30 stycznia 2020 r.
 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia garażu na rzecz Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lipsku na czas nieokreślony
 
Z dniem 31 grudnia 2019 r. wygasa ważność umowy użyczenia garażu murowanego nr 4  o powierzchni użytkowej 13,30 m2 położonego przy ul. Iłżeckiej 6 w Lipsku.
Przedmiotowa nieruchomość wykorzystywana jest przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Lipsku do garażowania samochodu służbowego.
Biorąc powyższe pod wzgląd, podjęcie niniejszej uchwały uznać należy za uzasadnione.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XX/120/2020 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia garażu na rzecz Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lipsku na czas nieokreślony
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Lipsku, 27-300 Lipsko, ul. Rynek 1
Informację opublikował:Małgorzata Szmit
Data publikacji:04.02.2020 12:47
Wytworzył lub odpowiada za treść:Kamil Kapciak
Informację aktualizował:Małgorzata Szmit
Data aktualizacji:04.02.2020 12:47