Uchwała Nr XX/119/2020
Rady Powiatu w Lipsku 
z dnia 30 stycznia 2020 roku
 
w sprawie rozpatrzenia petycji w zakresie zamiany przepisów prawa miejscowego
 
Na podstawie:
-  art.16a ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz.511);
- art. 9 ust.2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach ( Dz. U. z 2018 r. poz. 870.), po rozpatrzeniu petycji 
 
Rada Powiatu uchwala, co następuje:
§ 1
 
1. Po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, petycję Pani Renaty Sutor w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego, uznaje się za bezzasadną.
2. Uzasadnienie rozpatrzenia petycji zawiera załącznik do uchwały, stanowiący jej integralną część.
 
§ 2
 
Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Powiatu do poinformowania wnoszącej petycję o sposobie jej załatwienia.
§ 3
 
Zgodnie z art.13 ust.2 ustawy o petycjach /Dz. U. z 2018r. poz.870/, sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Powiatu
Józef Sosnowski 
 
 
 
Załącznik do uchwały Nr XX/119/2020
Rady Powiatu w Lipsku 
z dnia 30 stycznia 2020 roku.
 
Do Starostwa Powiatowego w Lipsku, dnia 29 listopada 2019r., wpłynęła petycja wniesiona przez Panią Renatę Sutor. W dniu 4 grudnia 2019 roku została przekazana Radzie Powiatu w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego – pkt.1 petycji.
Przewodniczący Rady Powiatu 20 grudnia 2019 r. skierował petycję do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, która podjęła czynności w celu jej wyjaśnienia.
 W wyniku przeprowadzonego postępowania, na podstawie zgromadzonych w sprawie materiałów przedstawionych podczas posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 22.01.2020r., ustalono, iż: zgodnie z art.16a ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym /Dz. U. z 2019r. poz.511 z póżn.zm/ rada powiatu rozpatruje petycje składane przez obywateli; w tym celu powołuje komisję skarg, wniosków i petycji. Zgodnie z art.2 ust.3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach /Dz. U. z 2018r., poz.870/ wskazuje, iż przedmiotem petycji może być żądanie m.in. zmiany przepisów prawa mieszczące się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji. Petycja Pani Renaty Sutor zawiera postulaty w zakresie zmiany prawa miejscowego, które zostały opisane w pkt.1 petycji.
Odnosząc się do postulatu Pani Renaty Sutor w zakresie wprowadzenia nieodpłatnych miejsc parkingowych przy szpitalach, kościołach i cmentarzach, Komisja ustaliła, że Rada Powiatu w świetle obowiązujących przepisów prawa nie jest uprawniona do stanowienia przepisów prawa miejscowego w tym zakresie. Odnosząc się do parkingu na terenie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku, Komisja ustaliła, że teren na którym znajduje się parking został przekazany szpitalowi w nieodpłatne użytkowanie. Biorąc powyższe pod uwagę to dyrektor szpitala decyduje o zasadach korzystania z parkingu. Z ustaleń wynika, iż miejsca parkingowe przed SPZ ZOZ w Lipsku są bezpłatne.
W kwestii funkcjonujących na terenie szpitali sklepików, punktów gastronomii itp. ustalono, iż z uwagi na obecną gospodarkę rynkową Rada Powiatu nie ma możliwości wpływu na wysokość cen określonych przez prowadzących /prywatnych przedsiębiorców/ ww. punkty. Zarządzający szpitalami nie mogą ingerować w funkcjonowanie prywatnej działalności chyba, że narusza ona zasady zawarte w umowie o wynajem pomieszczeń.
W związku z powyższym petycję wniesioną przez Panią Renatę Sutor, w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego poprzez wprowadzenie nieodpłatnych miejsc parkingowych przed kościołami, cmentarzami oraz szpitalami, oraz by we wszystkich szpitalach ceny sprzedawanych produktów żywnościowych nie przekraczały cen detalicznych obowiązujących w zwykłych sklepach, Rada Powiatu w Lipsku uznaje za bezzasadną.
 
 Zgodnie z art.13 ust.2 ustawy o petycjach, sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu: Uchwała Nr XX/119/2020 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie rozpatrzenia petycji w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Lipsku, 27-300 Lipsko, ul. Rynek 1
Informację opublikował:Małgorzata Szmit
Data publikacji:04.02.2020 12:32
Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady
Informację aktualizował:Małgorzata Szmit
Data aktualizacji:04.02.2020 12:32