Uchwała Nr XIX/115/2019
Rady Powiatu w Lipsku 
z dnia 31 grudnia 2019 roku
 
w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Ciepielów w Powiecie Lipskim
 
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 ze zm.) oraz art. 10 ust. 1, 2 , 3 i 5c ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 ze zm.), Rada Powiatu w Lipsku uchwala, co następuje:
 
§ 1
Pozbawia się kategorii drogi powiatowej i zalicza do kategorii dróg gminnych  drogę powiatową nr 1907W Bąkowa – Łaziska położoną na terenie Gminy Ciepielów w Powiecie Lipskim.
 
§ 2
Położenie i przebieg drogi określonej w § 1 przedstawia mapa stanowiąca załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipsku.
 
§ 4
1. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2020 r.
 
Przewodniczący Rady Powiatu
Józef Sosnowski
 
Uzasadnienie
W związku z oddaniem nowego śladu drogi wojewódzkiej 747 zgodnie z art. 10 ust. 1, 2 , 3 i 5c ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 ze zm.) stary ślad drogi 747 o długości 8 149 metrów został zaliczony do kategorii dróg powiatowych. Rada powiatu może, w drodze uchwały, pozbawić kategorii drogi powiatowej odcinek drogi powiatowej o proporcjonalnej długości do odcinka drogi wojewódzkiej, o którym mowa w ust. 5a. Ten odcinek drogi powiatowej zostaje zaliczony do kategorii drogi gminnej. Zarząd powiatu poinformował wójta o zamiarze podjęcia uchwały, o której mowa w ust. 5c, co najmniej na 30 dni przed jej podjęciem, tj. pismem z dnia 30 lipca 2019 r. Ponadto na mocy poczynionych ustaleń uchwała o pozbawieniu wskazanej drogi kategorii drogi powiatowej wejdzie w życie w dniu 1 kwietnia 2020 r. Droga powiatowa Nr 1907W Bąkowa – Łaziska długości 2,4km łączy drogę powiatową Nr 1906 Czerwona – Ciepielów z drogą powiatową Nr 1908 Wielgie – Łaziska –Gołębiów nie pełniąc istotnej z punktu widzenia zadań powiatu funkcji komunikacyjnej. Jest to typowa droga dojazdowa do pól uprawnych oraz domów położonych wzdłuż niej, która nie spełnia kryteriów zawartych w art. 6a ustawy o drogach publicznych, natomiast doskonale wpisuje się w art. 7 pkt.1 wymienionej ustawy z uwagi na jej znaczenie oraz parametry techniczne.
 
Przewodniczący Rady Powiatu
Józef Sosnowski

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XIX/115/2019 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Ciepielów w Powiecie Lipskim.
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Lipsku, 27-300 Lipsko, ul. Rynek 1
Informację opublikował:Małgorzata Szmit
Data publikacji:07.01.2020 13:21
Wytworzył lub odpowiada za treść:Zarząd Powiatu
Informację aktualizował:Małgorzata Szmit
Data aktualizacji:07.01.2020 13:22