Uchwała Nr XIX/113/2019
Rady Powiatu w Lipsku 
z dnia 31 grudnia 2019 roku
 
w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych położonych na terenie gminy Solec n/Wisłą w powiecie lipskim
 
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 ze zm.) oraz art. 10 ust. 1, 2 , 3 i 5c ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 ze zm.), Rada Powiatu w Lipsku uchwala, co następuje:
 
§ 1
 
Pozbawia się kategorii dróg powiatowych i zalicza do kategorii dróg gminnych : 
1) Drogę powiatową nr 817 Kłudzie – rzeka Wisła – Kamień –droga 747, na odcinku od drogi wojewódzkiej 754 w m. Kłudzie do granicy województwa (powiatu).
2) Drogę powiatową nr 900 Raj (droga 754) – rzeka Wisła – Piotrawin – droga 825, na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 754 w m. Raj do granicy województwa (powiatu).
3) Drogę powiatową nr 1935W Zemborzyn I – Zemborzyn II,
położone na terenie gminy Solec n/Wisłą w powiecie lipskim.
 
§ 2
Położenie i przebieg dróg określonych w § 1 przedstawia mapa stanowiąca załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipsku.
 
§ 4
1. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2020 r.
 
Przewodniczący Rady Powiatu
 
Józef Sosnowski
 
Uzasadnienie
W związku z oddaniem nowego śladu drogi wojewódzkiej 747 zgodnie z art. 10 ust. 1, 2 , 3 i 5c ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 ze zm.) stary ślad drogi 747 o długości 8 149 metrów został zaliczony do kategorii dróg powiatowych. Rada powiatu może, w drodze uchwały, pozbawić kategorii drogi powiatowej odcinek drogi powiatowej o proporcjonalnej długości do odcinka drogi wojewódzkiej, o którym mowa w ust. 5a. Ten odcinek drogi powiatowej zostaje zaliczony do kategorii drogi gminnej. Zarząd powiatu poinformował wójta o zamiarze podjęcia uchwały, o której mowa w ust. 5c, co najmniej na 30 dni przed jej podjęciem, tj. pismem z dnia 30 lipca 2019 r. Ponadto na mocy ustaleń poczynionych z władzami gminy uchwała o pozbawieniu wskazanej drogi kategorii drogi powiatowej wejdzie w życie w dniu 1 kwietnia 2020 r. 
Była droga wojewódzka Nr 817 - biegnie od drogi wojewódzkiej 754 do promu na rzece Wisła i następnie do drogi wojewódzkiej 747. Po oddaniu mostu ( i likwidacji w związku z tym przeprawy  promowej ) oraz nowego śladu drogi wojewódzkiej 747, biegnie od drogi wojewódzkiej do rzeki Wisła nie pełniąc istotnej z punktu widzenia zadań powiatu funkcji komunikacyjnej. Obecnie jest to typowa droga dojazdowa do domów położonych wzdłuż niej. 
Była droga wojewódzka Nr 900 – biegnie od drogi wojewódzkiej do rzeki Wisła nie pełniąc z punktu widzenia zadań powiatu istotnej funkcji komunikacyjnej. Obecnie jest typowa droga dojazdowa do domów położonych wzdłuż niej oraz pól uprawnych. 
Odcinek drogi powiatowej Nr 1935 o długości  550 mb  biegnie od drogi wojewódzkiej nr 754 następnie za mostem na rzece Kamienna zmienia kategorię na drogę gminną pełniąc funkcję typowo dojazdową do gospodarstw rolnych i pól. 
Powyższe drogi nie spełniają kryteriów zawartych w art. 6a ustawy o drogach publicznych, natomiast doskonale wpisują się w art. 7 pkt.1 wymienionej ustawy z uwagi na ich znaczenie oraz parametry techniczne.
 
Przewodniczący Rady Powiatu
Józef Sosnowski
 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XIX/113/2019 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych położonych na terenie gminy Solec n/Wisłą w powiecie lipskim.
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Lipsku, 27-300 Lipsko, ul. Rynek 1
Informację opublikował:Małgorzata Szmit
Data publikacji:07.01.2020 13:12
Wytworzył lub odpowiada za treść:Zarząd Powiatu
Informację aktualizował:Małgorzata Szmit
Data aktualizacji:07.01.2020 13:12