Uchwała Nr XIX/111/2019
Rady Powiatu w Lipsku 
z dnia 31 grudnia 2019 roku
 
 
w sprawie: Nadania statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Lipsku
 
 
Na podstawie:
- art. 4 ust. 1 pkt 17, art. 12 pkt 1 i pkt 11, art. 33 oraz art. 33b pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 511 z późn. zm.);
- art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.).
 
 
RADA POWIATU uchwala, co następuje:
§ 1
 
Nadaje się statut Powiatowemu Urzędowi Pracy w Lipsku w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2
 
Traci moc uchwała Rady Powiatu Nr XXXV/204/2009 z dnia 3 sierpnia 2009 roku w sprawie nadania statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Lipsku.
 
§ 3
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Lipskiego.
 
§ 4
 
1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
 
 
Przewodniczący Rady Powiatu
Józef Sosnowski  

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XIX/111/2019 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie nadania statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Lipsku
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Lipsku, 27-300 Lipsko, ul. Rynek 1
Informację opublikował:Małgorzata Szmit
Data publikacji:07.01.2020 12:39
Wytworzył lub odpowiada za treść:Dyrektor PUP
Informację aktualizował:Małgorzata Szmit
Data aktualizacji:07.01.2020 12:39