Uchwała Nr XLVI/111/2019

Zarządu Powiatu w Lipsku

z dnia 11 grudnia 2019 r.

 

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zadanie: „Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu lipskiego w 2020 r.”

 

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 294), art. 15 ust. 2h i ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.), art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 511 z późn. zm.), oraz uchwały Zarządu Powiatu w Lipsku  Nr XXXIX/92/2019 z dnia 4 listopada 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla zadania: „Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu lipskiego w 2020 r.” uchwala się, co następuje:

§ 1

Rozstrzyga się otwarty konkurs ofert na „Realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu lipskiego w 2020 r.”, powierzając realizację wskazanego zadania Fundacji „Instytut Spraw Publicznych” z siedzibą w Radomiu ul. Zegara Słonecznego 2/1, 26-600 Radom.

 

§ 2

  1. Zadanie, o którym mowa w §1 finansowane będzie z dotacji celowej udzielonej Powiatowi Lipskiemu z budżetu państwa.
  2. Z podmiotem o którym mowa w § 1, zostanie zawarta umowa określająca zakres i warunki realizacji zadania publicznego.
  3. Wysokość dotacji przyznanych na realizację zadania określonego w § 1 wynosi 60 060,00 zł oraz 3 960,00 zł na realizację zadania z zakresu edukacji prawnej.

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

 

§ 4

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

 

 

                                                        Przewodniczący Zarządu Powiatu

Członkowie Zarządu Powiatu:                                                             

                                                                                               Śmieciuch Sławomir

Dygas Artur

Ostrach Zbigniew

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XLVI/111/2019 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zadanie: „Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu lipskiego w 2020 r.”
Podmiot udostępniający informację:27-300 Lipsko, Rynek 1
Informację opublikował:Joanna Sfora
Data publikacji:12.12.2019 15:14
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Joanna Sfora
Data aktualizacji:12.12.2019 15:15