Uchwała Nr XLV/107/2019

Zarządu Powiatu w Lipsku

z dnia 05 grudnia 2019 r.

 

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku

 

Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym
(Dz. U.  z 2019 r. poz. 511ze zm.)

Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku Pani Korynie Kucharczyk pełnomocnictwa do podejmowania wszelkich czynności związanych z realizacją w latach 2018-2020 projektu „Razem łatwiej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020,Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działania 9.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, zwanego dalej „projektem”, w szczególności do:

  1. podpisywania umowy o dofinansowanie projektu oraz aneksów do umowy,
  2. składania wniosków o płatność,
  3. składania wszelkich oświadczeń woli związanych z wykonywaniem umowy o dofinansowanie projektu, w tym do zaciągania zobowiązań wynikających z realizacji projektu oraz wykonywania innych koniecznych czynności niezbędnych przy realizacji i rozliczeniu projektu.

 

§ 2

Pełnomocnictwa udziela się na czas pełnienia przez Panią Korynę Kucharczyk funkcji Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku.

 

§ 3

Traci moc uchwała Nr XXXIII/81/2019 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 20 września 2019 roku.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                            Przewodniczący Zarządu Powiatu

Członkowie Zarządu Powiatu:

                                                                                                  Śmieciuch Sławomir

Dygas Artur

Ostrach Zbigniew

 

 

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XLV/107/2019 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 05 grudnia 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku
Podmiot udostępniający informację:27-300 Lipsko, Rynek 1
Informację opublikował:Joanna Sfora
Data publikacji:12.12.2019 13:51
Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Zarządu
Informację aktualizował:Joanna Sfora
Data aktualizacji:12.12.2019 13:51