Uchwała Nr XLIV/103/2019

Zarządu Powiatu w Lipsku

Z dnia 29 listopada 2019 r.

 

w sprawie udzielenia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku Pani Korynie Kucharskiej upoważnienia, do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Lipskiego oraz podejmowania decyzji w sprawie realizacji programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Zajęcia klubowe w WTZ”

 

Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 poz. 511 ze zm.),  Zarząd Powiatu uchwala co następuje:

 

§1

Upoważnia się Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku Panią Korynę Kucharczyk do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Lipskiego oraz podejmowania wiążących decyzji w sprawie realizacji programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Zajęcia klubowe w WTZ” a w szczególności: do podpisywania umów, składania oświadczeń, zaciągania zobowiązań oraz podejmowania wszelkich decyzji związanych z realizacją i rozliczaniem programu jak również zatwierdzaniem wniosków płatniczych i wymaganych sprawozdań.

§2

  1. Upoważnienia udziela się na czas niezbędny na okres realizacji programu, o którym mowa w §1.
  2. Pełnomocnictwo wygasa z chwilą cofnięcia upoważnienia lub ustania stosunku pracy.

 

§3

Cofa się upoważnienie udzielone w związku z realizacją  programu o którym mowa  w §1 Pani Henryce Barbarze Kosanowskiej.

§4

Wykonanie uchwały powierza się, Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku.

 

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                       Przewodniczący Zarządu Powiatu

Członkowie Zarządu Powiatu:

                                                                                                        Śmieciuch Sławomir

Dygas Artur

Gaik Lucyna

Ostrach Zbigniew

 
 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XLIV/103/2019 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie udzielenia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku Pani Korynie Kucharczyk upoważnienia, do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Lipskiego oraz podejmowania decyzji w sprawie realizacji programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Zajęcia klubowe w WTZ”
Podmiot udostępniający informację:27-300 Lipsko, Rynek 1
Informację opublikował:Joanna Sfora
Data publikacji:02.12.2019 14:58
Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Zarządu
Informację aktualizował:Joanna Sfora
Data aktualizacji:02.12.2019 15:24