Uchwała Nr XLIV/102/2019

Zarządu Powiatu w Lipsku

Z dnia 29 listopada 2019 r.

 

w sprawie udzielenia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku Pani Korynie Kucharczyk upoważnienia, do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Lipskiego

 

Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 poz. 511ze zm.) Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

 

§1

Upoważnia się Panią Korynę Kucharczyk, Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Lipskiego związanych z:

  1. Prowadzeniem bieżącej działalności jednostki w sprawach należących do właściwości Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku.
  2. Zaciąganiem zobowiązań z tytułu umów z zakresu wymienionego w pkt 1, których realizacja w roku budżetowym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki organizacyjnej.
  3. Dokonywaniem operacji finansowych na kontach bankowych jednostki do wysokości posiadanych środków.
  4. Występowaniem przed sądami, wszelkimi instytucjami, urzędami i innymi podmiotami w sprawach dotyczących jednostki oraz udzielania dalszych pełnomocnictw.

§2

  1. Upoważnienia udziela się na czas pełnienia funkcji Dyrektora PCPR w Lipsku.
  2. Upoważnienie wygasa z chwilą cofnięcia upoważnienia lub ustania stosunku pracy.

 

§3

Traci moc upoważnienie Nr AG.077.56a.2019 z dnia 02 września 2019 r.

 

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 grudnia 2019 roku.

 

                                                                             Przewodniczący Zarządu Powiatu

Członkowie Zarządu Powiatu:                                                                                                                                                                                          Śmieciuch Sławomir

Dygas Artur

Gaik Lucyna

Ostrach Zbigniew

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XLIV/102/2019 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie udzielenia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku Pani Korynie Kucharczyk upoważnienia, do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Lipskiego
Podmiot udostępniający informację:27-300 Lipsko, Rynek 1
Informację opublikował:Joanna Sfora
Data publikacji:02.12.2019 14:34
Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Zarządu
Informację aktualizował:Joanna Sfora
Data aktualizacji:02.12.2019 14:34