Uchwała Nr XLIV/100/2019

Zarządu Powiatu w Lipsku

z dnia 29 listopada 2019 r.

 

w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert „Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu lipskiego w 2020 r.” oraz przyjęcia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 511 z późn. zm.), art. 15 ust. 2a-b, 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j.  Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.), Zarząd Powiatu w Lipsku uchwala, co następuje:

 

§ 1

Powołuje się Komisję Konkursową do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert „Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu lipskiego w 2020 r.”.

 

§ 2

Przyjmuje się Regulamin Pracy Komisji Konkursowej w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

                                                                        

§ 3

W skład Komisji Konkursowej do opiniowania zadania określonego w § 1 ze strony organizatora konkursu wchodzą następujące osoby:

  1. Maria Węgrzecka - Przewodniczący Komisji - przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Lipsku,
  2. Mateusz Kaproń - członek Komisji - przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Lipsku,
  3. Agnieszka Skrobisz - członek Komisji - przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Lipsku.

 

§ 4

Komisja Konkursowa dokonuje oceny ofert zgodnie z przyjętym regulaminem.

 

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Lipskiemu.

 

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

 

 

                                                                              Przewodniczący Zarządu Powiatu

Członkowie Zarządu Powiatu:                                                                                                                                                                                       Śmieciuch Sławomir

Dygas Artur

Gaik Lucyna

Ostrach Zbigniew

 

 

 

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XLIV/100/2019 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert „Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu lipskiego w 2020 r.” oraz przyjęcia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej
Podmiot udostępniający informację:27-300 Lipsko, Rynek 1
Informację opublikował:Joanna Sfora
Data publikacji:02.12.2019 14:21
Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Zarządu
Informację aktualizował:Joanna Sfora
Data aktualizacji:02.12.2019 14:21