Lipsko, dnia 12 listopada 2019 r.

GKKN.6821.2.2019

OGŁOSZENIE

o wszczęciu postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

            Na podstawie art. 49 i 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 113 ust. 6, art. 115 ust. 3 i art. 124 ust. 1 w związku z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r.  poz. 2204 z późn. zm.),

STAROSTA LIPSKI

wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej

zawiadamia, że na  wniosek pełnomocnika PGE Dystrybucja S.A. w Lublinie Oddział Skarżysko-Kamienna zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości oznaczonej jako działka nr 821/1 o powierzchni 9,2946 ha, położonej w obrębie geodezyjnym 0015 Przedmieście Dalsze, gmina Solec nad Wisłą, dla której brak jest prowadzonej księgi, objętej decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 21 maja 2019 r. Znak: ROŚiGK.6733.1.2019, poprzez udzielenie PGE Dystrybucja S.A. w Lublinie Oddział Skarżysko-Kamienna zezwolenia na budowę elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia 15 kV relacji Lipsko-Solec i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych kabli i urządzeń i ich konserwację.

Stosownie do treści art. 114 ust. 3 i art. 124a ustawy o gospodarce nieruchomościami informację o zamiarze wszczęcia postępowania w powyższej sprawie podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i stronie BIP Starostwa Powiatowego w Lipsku oraz zostało przesłane do Urzędu Gminy Solec nad Wisłą celem umieszczenia na tablicy ogłoszeń Urzędu, a także przez ogłoszenie w prasie o zasięgu ogólnopolskim „Nasz Dziennik”.

W terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia do Starostwa Powiatowego w Lipsku, nie zgłosiły się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do ww. nieruchomości, co skutkuje wszczęciem przedmiotowego postępowania.

Na podstawie art. 10 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego stronom przysługuje prawo wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. W związku z tym, informuję, że z aktami przedmiotowej sprawy można zapoznać się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lipsku przy ul. Rynek 1, 27-300 Lipsko, w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości, pokój nr 8, w godzinach od 8:00 do 15:00, w terminie 14 dni licząc od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

Niniejsze ogłoszenie zgodnie z art. 115 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, wywiesza się na tablicy ogłoszeń oraz na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Lipsku. Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsze zawiadomienie o wszczęciu postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wywieszono w dniu 13.11.2019 r.

Termin wywieszenia upływa z dniem 27.11.2019 r.

STAROSTA              

/-/ Sławomir Śmieciuch         

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OGŁOSZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Lipsku, 27-300 Lipsko, ul. Rynek 1
Informację opublikował:Piotr Tkaczyk
Data publikacji:12.11.2019 14:30
Wytworzył lub odpowiada za treść:Starosta Lipski
Informację aktualizował:Piotr Tkaczyk
Data aktualizacji:12.11.2019 14:30