Uchwała Nr XVII/96/2019
 
Rady Powiatu w Lipsku 
z dnia  30 października 2019 roku
 
 
w sprawie: ZMIAN  W  STATUCIE POWIATOWEGO ZESPOŁU PLACÓWEK POMOCY DZIECKU I RODZINIE W SIENNIE.
 
 
 Na podstawie:
- art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( t.j. Dz. U. z 2019r., poz.511),
- art.11 ust.2, art.12 ust.1 pkt 2 i ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2019r., poz.869),
-     art.180 pkt 2 i pkt 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2019r., poz.1111).
 
 
RADA POWIATU    u c h w a l a,     co następuje:
 
§ 1
 
Zmienia się Statut Powiatowego Zespołu Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Siennie przyjęty uchwałą Nr XIII/76/2011 Rady Powiatu z dnia 3 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia Powiatowego Zespołu Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Siennie, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
 
§ 3
 
Traci moc uchwała Rady Powiatu Nr XXV/134/2012 z dnia 30 maja 2012 roku w sprawie zmian w Statucie Powiatowego Zespołu Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Siennie.
 
§ 4
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu
Józef Sosnowski
 
Uzasadnienie:
 
Powiatowy Zespół Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Siennie jest budżetową jednostką organizacyjną i wchodzi w skład systemu pomocy społecznej powiatu lipskiego. Zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r., poz.869) jednostka budżetowa działa na podstawie statutu określającego w szczególności jej nazwę, siedzibę i przedmiot działalności. Organem właściwym do nadania statutu jest organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego – w niniejszej sprawie Rada Powiatu Lipskiego. 
Powiatowy Zespół Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Siennie dotychczas funkcjonował na podstawie statutu nadanego przez Radę Powiatu Lipskiego Uchwałą Nr XIII/76/2011 z dnia 3 sierpnia 2011 r. W związku ze zmianami przepisów regulujących zakres działania Zespołu, w tym w szczególności ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1111) wprowadza się statut w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.
W związku z potrzebą dostosowania statutu do obowiązującego prawa, podjęcie uchwały jest konieczne.
 
 Przewodniczący Rady Powiatu
Józef Sosnowski

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XVII/96/2019 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 października 2019 roku w sprawie zmian w Statucie Powiatowego Zespołu Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Siennie.
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Lipsku, 27-300 Lipsko, ul. Rynek 1
Informację opublikował:Małgorzata Szmit
Data publikacji:05.11.2019 14:29
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Małgorzata Szmit
Data aktualizacji:05.11.2019 14:35