Uchwała Nr XVII/95/2019
Rady Powiatu w Lipsku 
z dnia  30 października 2019 roku
 
w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego szpitala 
 
Na podstawie:
art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 ze zm.) oraz art. 59 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 ze zm.)
 
Rada Powiatu uchwala, co następuje:
 
§ 1
Zatwierdza się „Program naprawczy Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku na lata 2019-2020 i kolejne”.
 
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipsku.
 
§ 3
Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.
 
 
 
Przewodniczący Rady Powiatu
Józef Sosnowski
 
 
 
Uzasadnienie
 
Zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej pokrywa we własnym zakresie ujemny wynik finansowy. Z kolei art. 59 ust. 2 ww. ustawy mówi, iż samorząd jako podmiot tworzący samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej może w terminie 3 miesięcy od upływu terminu zatwierdzenia sprawozdania finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, pokryć ujemny wynik finansowy za rok obrotowy tego zakładu, jeżeli wynik ten, po dodaniu kosztów amortyzacji, ma wartość ujemną – do wysokości tej wartości. Zauważyć należy, że rozwiązanie dotyczące pokrywania straty finansowej przez podmiot tworzący ma zastosowanie tylko w sytuacji, gdy ujemny wynik finansowy powiększony o koszty amortyzacji nadal przyjmuje wartość ujemną.
W przypadku SP ZZOZ w Lipsku taka sytuacji wystąpiła, gdyż wynik finansowy po dodaniu kosztów amortyzacji (1 049 805,98 zł) do straty (3 264 152,51 zł) osiąga nadal wartość ujemną (2 214 346,53 zł). Zgodnie z art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, podział lub pokrycie wyniku finansowego netto jednostek zobowiązanych do poddania badaniu rocznego sprawozdania finansowego może nastąpić po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego, poprzedzonego wyrażeniem przez biegłego rewidenta opinii o tym sprawozdaniu. Podział lub pokrycie wyniku finansowego netto, dokonany bez spełnienia tego warunku jest nieważny z mocy prawa. Zgodnie z brzmieniem art. 59 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej jeżeli w sprawozdaniu finansowym wystąpi strata netto kierownik samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, w terminie 3 miesięcy od upływu terminu do zatwierdzenia sprawozdania finansowego, sporządza program naprawczy, z uwzględnieniem raportu, o którym mowa w art. 53a ust. 1, na okres nie dłuższy niż 3 lata i przedstawia go podmiotowi tworzącemu w celu zatwierdzenia.
Przewodniczący Rady Powiatu
Józef Sosnowski

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu: Uchwała Nr XVII/95/2019 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 października 2019 roku w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego szpitala.
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Lipsku, 27-300 Lipsko, ul. Rynek 1
Informację opublikował:Małgorzata Szmit
Data publikacji:05.11.2019 14:21
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Małgorzata Szmit
Data aktualizacji:05.11.2019 14:23