Uchwała Nr XVII/93/2019
Rady Powiatu w Lipsku 
z dnia  30 października 2019 roku

w sprawie: stwierdzenia przekształcenia Technikum w Solcu nad Wisłą wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Solcu nad Wisłą.

Na podstawie:
-  art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511), 
- art. 152 ust. 1 i  2 ustawy  z  dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe  (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.).

Rada Powiatu w Lipsku, uchwala co następuje:

§ 1

Stwierdza się przekształcenie z dniem 1 września 2019 r. czteroletniego Technikum w Solcu nad Wisłą wchodzącego w skład Zespołu Szkół z siedzibą w Solcu nad Wisłą  przy ul. Łoteckiego 24, w pięcioletnie Technikum w Solcu nad Wisłą wchodzące w skład Zespołu Szkół z siedzibą w Solcu nad Wisłą przy ul. Łoteckiego 24.  

§ 2

 Niniejsza uchwała stanowi akt założycielski pięcioletniego  Technikum w Solcu nad Wisłą. 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Lipskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

  Przewodniczący Rady Powiatu

Józef Sosnowski


UZASADNIENIE

Na podstawie art. 152 ust. 1 ustawy  z dnia 14 grudnia 2016 roku - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.) dotychczasowe czteroletnie technikum staje się z dniem 1 września 2019 r. (z mocy prawa) pięcioletnim technikum, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.). Zgodnie z art. 152 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.), organ stanowiący, w terminie do dnia 30 listopada 2019 r., w drodze uchwały, stwierdza  przekształcenie  czteroletniego technikum w pięcioletnie technikum zgodnie z ust. 1. W latach szkolnych 2019/2020-2022/2023 w pięcioletnim technikum będą prowadzone klasy dotychczasowego czteroletniego technikum dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum, aż do czasu likwidacji tych klas zgodnie z art. 153 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.).
 Uchwała stanowi  akt założycielski pięcioletniego Technikum w Solcu nad Wisłą 
w rozumieniu przepisów ustawy - Prawo oświatowe.

  Przewodniczący Rady Powiatu

Józef Sosnowski

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XVII/93/2019 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 października 2019 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia Technikum w Solcu nad Wisłą wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Solcu nad Wisłą.
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Lipsku, 27-300 Lipsko, ul. Rynek 1
Informację opublikował:Małgorzata Szmit
Data publikacji:05.11.2019 14:06
Wytworzył lub odpowiada za treść:Zbigniew Ostrach
Informację aktualizował:Małgorzata Szmit
Data aktualizacji:05.11.2019 14:06