Uchwała Nr XVII/90/2019
Rady Powiatu w Lipsku 
z dnia  30 października 2019 roku

 

w sprawie: stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Lipsku wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Pawła II w Lipsku.

Na podstawie:
- art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2019 r. poz. 511),
- art. 184 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.).

Rada Powiatu w Lipsku, uchwala co następuje:

§ 1

Stwierdza się przekształcenie z dniem 1 września 2019 r. trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Lipsku wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Pawła II z siedzibą w Lipsku, ul. Zwoleńska 12 w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Lipsku wchodzące w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Pawła II z siedzibą w Lipsku, ul. Zwoleńska 12.

§ 2

Niniejsza uchwała stanowi akt założycielski  czteroletniego  Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Lipsku.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Lipskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Powiatu

 Józef Sosnowski


UZASADNIENIE

Na podstawie art.  184 ust. 1 ustawy  z dnia 14 grudnia 2016 roku - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.) dotychczasowe trzyletnie liceum ogólnokształcącego dla dorosłych stanie się z dniem 1 września 2019 roku (z mocy prawa) czteroletnim liceum ogólnokształcącym, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.), dla dorosłych.Zgodnie z art. 184 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.) organ stanowiący,  w terminie do dnia 30 listopada 2019 r., jest zobowiązany do podjęcia uchwały, stwierdzającej przekształcenie trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych w czteroletnie liceum ogólnokształcące dla dorosłych, zgodnie z ust. 1. W latach szkolnych 2019/2020 - 2022/2023 w czteroletnim liceum będą prowadzone klasy dotychczasowego trzyletniego liceum dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum, aż do czasu likwidacji tych klas zgodnie z art. 185 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.).
Uchwała, ta stanowi akt założycielski czteroletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Lipsku w rozumieniu przepisów ustawy - Prawo oświatowe.

Przewodniczący Rady Powiatu

 Józef Sosnowski

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XVII/90/2019 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 października 2019 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Lipsku wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Pawła II w Lipsku.
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Lipsku, 27-300 Lipsko, ul. Rynek 1
Informację opublikował:Małgorzata Szmit
Data publikacji:05.11.2019 13:42
Wytworzył lub odpowiada za treść:Zbigniew Ostrach
Informację aktualizował:Małgorzata Szmit
Data aktualizacji:05.11.2019 13:42