Zarządzenie Nr 39/2019

Starosty Lipskiego

z dnia 25 października 2019

 

 

            Na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.) i §3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 304 z późn. zm. )

zarządzam co następuje:

 

§1.

Ustalam Regulamin premiowania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lipsku, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§2.

Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania .


 

Załącznik do zarządzenia nr 39/2019

                                                                                                          Starosty Lipskiego

                                                                                                          z dnia 25 października 2019 r.

 

Regulamin premiowania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lipsku

§1.

Regulamin  premiowania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lipsku określa zasady  premiowania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lipsku.

§2.

 1. Premia dla Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lipsku przyznawana jest miesięcznie w wysokości do 25% wynagrodzenia zasadniczego za prawidłową, efektywną      i terminową realizacje powierzonych zadań i obowiązków wynikających z zakresu czynności, postanowień ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej i odrębnych przepisów.
 2. Premia jest przyznawana ze środków funduszu premiowego utworzonego w ramach środków na wynagrodzenia osobowe z przeznaczeniem na premie dla pracowników i dla Dyrektora Stacji, zabezpieczonych w budżecie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lipsku.
 3. Premia dodatkowa może być przyznana w ramach posiadanych środków finansowych funduszu premiowego na uzasadniony wniosek Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lipsku.
 4. Wypłata premii następuje z dołu za każdy miesiąc pracy, w terminie wypłaty wynagrodzenia, najpóźniej w ciągu 3 miesięcy.

§3.

Za zgodną z harmonogramem realizację zadań statutowych, właściwą organizacje pracy oraz skuteczne zarządzanie, na szczególny wniosek Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, Starosta Lipski może przyznać premię uznaniową w ramach środków finansowych zabezpieczonych w budżecie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej  w Lipsku, w wysokości do 100% przysługującego jej przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za rok poprzedni.

§4.

 1. Decyzję  o przyznaniu premii i jej wysokości podejmuje Starosta Lipski po przedłożeniu przez głównego księgowego Stacji informacji o zabezpieczonych środkach finansowych z przeznaczeniem na premię dla Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego                         w Lipsku.
 2. Decyzja o przyznaniu premii Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu                      w Lipsku za dany miesiąc powinna być sporządzona na piśmie.

§5.

Premia nie przysługuje za czas absencji pracownika związanej z pobieraniem wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, zasiłku chorobowego, zasiłku macierzyńskiego i opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego, a także za czas nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, czas urlopu bezpłatnego i urlopu wychowawczego.

§6.

Premia dla Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lipsku może być obniżona lub wstrzymana w razie:

 1. Nie wywiązywania się lub niestarannego wykonywania powierzonych zadań i obowiązków wynikających z zakresu czynności oraz postanowień ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej i odrębnych przepisów.
 2. Stwierdzenia przez upoważnione organy kontrolne nieprawidłowości w kierowanej Stacji.
 3. Naruszenia postanowień Regulaminu pracy obowiązującego w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lipsku.
 4. Uzasadnionych skarg na działalność Stacji lub Inspektora Sanitarnego.
 5. Naruszenia przepisów kodeksu pracy oraz przepisów dotyczących ochrony informacji niejawnych i ochrony danych osobowych.

 

§7.

 

Premia nie przysługuje w przypadku:

 1. Rozwiązania stosunku pracy z winy pracownika za miesiąc, w którym nastąpiło rozwiązanie umowy.
 2. Ukarania na podstawie art. 108 Kodeksu  Pracy.
 3. Tymczasowego aresztowania (art. 66 §1 Kodeksu  Pracy).

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 39/2019 Starosty Lipskiego z dnia 25 października 2019 w sprawie regulaminu premiowania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lipsku.
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Lipsku, 27-300 Lipsko, ul. Rynek 1
Informację opublikował:Piotr Tkaczyk
Data publikacji:04.11.2019 14:33
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Piotr Tkaczyk
Data aktualizacji:20.01.2020 11:15