Zarządzenie nr  38 /2019

Starosty Lipskiego

z  18 października  2019 r.

 

w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Starostwie Powiatowym w Lipsku.

Na podstawie:

- art. 19 ust. 8 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 282), zarządzam co następuje:

 

§ 1.

Wprowadza się ,,Regulamin przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Starostwie Powiatowym w Lipsku’’ w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 2.

Traci moc Zarządzenie nr 11/09 Starosty Lipskiego z 9 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Starostwa Powiatowego w Lipsku.


§3.

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu.

§4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


 

Załącznik  do zarządzenia   Starosty Lipskiego Nr 38/2019  z  18.10.2019 r.

 

 

,,Regulamin przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Starostwie Powiatowym w Lipsku’’

 

 

 

§ 1.

 1. Regulamin określa szczegółowy sposób przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę dla pracowników podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym w Starostwie Powiatowym w Lipsku oraz kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych Powiatu Lipskiego.
 2. Postanowienia Regulaminu dotyczące pracowników mają odpowiednie zastosowanie do kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych Powiatu Lipskiego z tym, że wszelkie wskazane w regulaminie czynności wykonuje w stosunku do nich sekretarz powiatu.

 

§ 2.

Ilekroć w zarządzeniu jest mowa bez bliższego określenia o:

 

 1. ustawie – oznacza to ustawę z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 2. starostwie – oznacza to starostwo powiatowe w Lipsku,
 3. staroście – oznacza to starostę Powiatu Lipskiego,
 4. sekretarzu – oznacza to sekretarza Powiatu Lipskiego,
 5. pracowniku – oznacza to osobę skierowaną do odbycia służby przygotowawczej, podejmującą po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym w rozumieniu ustawy,
 6. wydziale – rozumie się przez to wydział starostwa lub równorzędną komórkę organizacyjną starostwa oraz samodzielne stanowisko pracy w starostwie,
 7. bezpośrednim przełożonym – to przełożony wynikający ze struktury organizacyjnej Starostwa Powiatowego w Lipsku, przy czym dla pracowników podległych bezpośrednio staroście będzie to sekretarz,
 8. jednostce – rozumie się przez to jednostkę organizacyjną Powiatu Lipskiego wynikającą z wykazu jednostek organizacyjnych załączonym do Statutu Powiatu Lipskiego.

 

 

§ 3.

 1. Każdy pracownik podejmujący po raz pierwszy zatrudnienie na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, a także jako kierownik lub dyrektor jednostki organizacyjnej Powiatu Lipskiego, jest zobowiązany odbyć służbę przygotowawczą zakończoną egzaminem, z wyjątkiem pracowników, którzy zostali zwolnieni z obowiązku odbycia służby przygotowawczej na podstawie art. 19 ust. 5 ustawy. Wzór decyzji o zwolnieniu z obowiązku odbywania od służby przygotowawczej stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.
 2. Służba przygotowawcza ma na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie pracownika do należytego wykonywania obowiązków służbowych.
 3. Bezpośredni nadzór nad przebiegiem służby przygotowawczej i organizowaniem egzaminów dla pracowników oraz kierowników i dyrektorów jednostek sprawuje sekretarz.
 4. Wszystkie osoby zatrudnione w starostwie, w szczególności kierownicy komórek organizacyjnych, są zobowiązani do współpracy w organizowaniu służby przygotowawczej i egzaminów.

 

§ 4.

 1. Pracownika kieruje się do odbycia służby przygotowawczej nie wcześniej niż po upływie 1 miesiąca od zatrudnienia i nie później niż przed upływem 4 miesięcy od zatrudnienia. Wzór  decyzji o skierowaniu do służby przygotowawczej stanowi załącznik nr 2 do regulaminu.
 2. Służba przygotowawcza trwa od 1 miesiąca do 3 miesięcy i jest odbywana bez przerwy.
 3. Okres odbywania służby przygotowawczej uzależniony jest od wiedzy i kwalifikacji pracownika, zdolności do nabywania umiejętności niezbędnych na zajmowanym stanowisku urzędniczym i dotychczasowego przebiegu zatrudnienia w starostwie lub jednostkach.
 4. O terminie skierowania pracownika do odbycia służby przygotowawczej oraz okresie trwania tej służby decyduje sekretarz w porozumieniu z kierownikiem właściwej komórki organizacyjnej.
 5. Okres służby przygotowawczej ulega przedłużeniu o czas nieobecności pracownika w pracy. Czasu takiej nieobecności nie zalicza się do okresu służby przygotowawczej.

 

 

§ 5.

 1. Bezpośredni przełożony pracownika nie wcześniej niż po upływie 1 miesiąca od zatrudnienia i nie później niż przed upływem 4 miesięcy od zatrudnienia sporządza opinię o kandydacie i wnioskuje do starosty o:
 1. skierowanie do służby przygotowawczej,
 2. zwolnienie z obowiązku służby przygotowawczej, przy czym zwolnienie to nie zwalnia z obowiązku przystąpienia do egzaminu.
 1. Bezpośredni przełożony pracownika ustala plan służby przygotowawczej.
 2. Plan służby przygotowawczej określa:

1)  okres odbywania służby;

2)  wykaz aktów prawnych, których znajomość jest dla pracownika obowiązkowa;

3)  zestawienie umiejętności praktycznych, które pracownik zobowiązany jest nabyć
     podczas służby przygotowawczej;

4)  wykaz zagadnień egzaminacyjnych;

5) termin egzaminu, który powinien przypadać 7-10 dni od zakończenia służby
     przygotowawczej.

 1. Kierownik komórki organizacyjnej, sporządza pisemną informację o przebiegu tej praktyki, powierzonych pracownikowi czynnościach, sposobie wywiązania się pracownika z przydzielonych zadań i predyspozycjach pracownika do wykonywania tych zadań.
 2. Informację, o której mowa w ust. 5  przekazuje się sekretarzowi.
 3. Po zakończeniu okresu służby przygotowawczej sekretarz podejmuje decyzję o dopuszczeniu pracownika do egzaminu, o przedłużeniu okresu służby przygotowawczej albo o odmowie dopuszczenia pracownika do egzaminu i złożeniu wniosku o rozwiązanie stosunku pracy. Ponowne przedłużenie okresu służby przygotowawczej jest dopuszczalne wyłącznie, gdy z przyczyn losowych pracownik nie mógł odbyć całości lub części służby przygotowawczej.
 4. W razie przedłużenia okresu służby przygotowawczej przepisy ust. 1-6 stosuje się odpowiednio.
 5. Ustalony termin egzaminu ulega odpowiedniemu przesunięciu w przypadku przedłużenia okresu służby przygotowawczej.

 

§ 6.

 1. Egzamin odbywa się w terminie ustalonym w planie służby przygotowawczej, a w razie przedłużenia okresu służby przygotowawczej – w terminie wyznaczonym przez sekretarza.
 2. Egzamin przeprowadza komisja egzaminacyjna, której przewodniczy sekretarz.
 3. W skład komisji starosta powołuje kierownika właściwej komórki organizacyjnej oraz od jednej do dwóch osób spośród pracowników starostwa, dysponujących odpowiednią wiedzą.
 4. Egzamin składa się z części pisemnej i części ustnej.
 5. Egzamin obejmuje sprawdzenie wiedzy i umiejętności pracownika dotyczącej ustroju samorządu powiatowego, znajomości aktów prawnych wskazanych w planie służby przygotowawczej, a także spraw załatwianych w komórce organizacyjnej pracownika.
 6. Komisja opracowuje pytania i zadania egzaminacyjne oraz ocenia odpowiedzi i sposób wykonania zadań  egzaminacyjnych przez pracownika, a także ustala wynik egzaminu.
 7. Część pisemna egzaminu składa się z testu. Każda prawidłowa odpowiedź jest punktowana jednym punktem.
 8. Część ustna obejmuje pytania zadane przez członków komisji egzaminacyjnej.
 9. Wszystkie części egzaminu odbywają się w miarę możliwości tego samego dnia roboczego.

 

 

§ 7.

 1. Komisja oblicza punkty za każdą część egzaminu.
 2. Pracownik, który uzyskał co najmniej 70% punktów z części pisemnej i co najmniej 70% punktów z części ustnej egzaminu zaliczył egzamin z wynikiem pozytywnym.
 3. Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.
 4. Pracownika informuje się o wyniku egzaminu niezwłocznie po ustaleniu wyniku.
 5. Pracownikowi, który zaliczył egzamin pozytywnie, starosta wystawia w dwóch egzemplarzach zaświadczenie o odbyciu służby przygotowawczej i zaliczeniu egzaminu z wynikiem pozytywnym. Jeden egzemplarz zaświadczenia wręcza się pracownikowi, a drugi włącza do dokumentacji przebiegu służby przygotowawczej. Wzór zaświadczenia stanowi załącznik nr 4.
 6. Pracownik, który nie zaliczył egzaminu z wynikiem pozytywnym, nie ma możliwości powtórnego przystąpienia do niego.
 7. Dokumentację z przebiegu służby przygotowawczej i egzaminu przechowuje się w Wydziale Administracyjno - Gospodarczym.

 


 

Zał.  nr 1   do zarządzenia   Starosty Lipskiego  nr 38/2019  z 18.10..2019  r.

 

DECYZJA

o zwolnieniu z obowiązku odbycia służby przygotowawczej

 

Na podstawie art. 19 ust. 5 ustawy  z 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych oraz Zarządzenia   Starosty Lipskiego nr 38/2019  z 18.10.2019r.  w sprawie sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Starostwie Powiatowym w Lipsku  zwalniam

Panią/ Pana.............................. ................................................................................................................

z obowiązku  odbycia służby przygotowawczej w Starostowie Powiatowym  w Lipsku.

Jednocześnie zobowiązuję Panią/Pana do złożenia wymaganego egzaminu, nie później niż do
dnia.................................

 

 

 

............................................

                  Podpis

 


 

Zał.  nr  2    do zarządzenia   Starosty Lipskiego nr 38/2019  z  18.10.2019r.

 

DECYZJA

o skierowaniu do służby przygotowawczej

Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy  z 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych kieruję Panią/Pana                ..............................................................................................................................................

 

do odbycia służby przygotowawczej w  Starostwie Powiatowym w Lipsku na okres    1/  2  /3 miesięcy.

Zakres służby przygotowawczej obejmuje przygotowanie do samodzielnego wykonywania obowiązków

 

na stanowisku urzędniczym ..................................................................................................... zgodnie          z  Zarządzeniem  Starosty Lipskiego  38/2019 z dnia 18.10.2019 r. w sprawie sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę  w Starostwie Powiatowym                  w Lipsku.

 

 

............................................

                    Podpis


 

Zał.  nr 3  do zarządzenia   Starosty Lipskiego  nr  38/2019 z   18.10.2019 r.

 

Protokół z przeprowadzonego egzaminu kończącego służbę przygotowawczą Starostwie Powiatowym w Lipsku

 

W trakcie  przeprowadzonego w dniu ............................................. egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Starostwie Powiatowym w Lipsku

Pan/i .........................................................................................zatrudniona na stanowisku:

............................................................  w Wydziale ............................................................

otrzymał/a następujące wyniki:

1) część pisemna egzaminu ...........................pkt., co stanowi ….% punktów.

2) cześć ustna egzaminu ................................pkt., co stanowi ….% punktów.

 

 

Skład  członków Komisji:                                                      

 

1. .....................................................      ..........................  

       ( imię nazwisko)                                    ( podpis)

 

2. .....................................................      .........................

 

3. ............................. .......................       .........................

 

 

Załączniki;

1.Program służby przygotowawczej.

2.  Test egzaminacyjny wraz z odpowiedziami udzielonymi przez egzaminowanego.

 


 

Zał. nr 4 do zarządzenia Starosty Lipskiego nr 38/2019 z 18.10.2019r.

 

 

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ URZĘDNIKA SAMORZĄDOWEGO

 

 

Niniejszym zaświadcza się, że Pani/Pan .......................................................................

złożyła  ...............................z wynikiem pozytywnym egzamin, o którym mowa w art. 19 ust. 4 ustawy z 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych, przed Komisją Egzaminacyjną Starostwa Powiatowego w Lipsku.

 

Członkowie Komisji w składzie:

 

...............................................................

 

...............................................................

 

................................................................

 

Informacja:

 1. egzemplarz doręczyć Pracownikowi,
 2. egzemplarz do akt osobowych.

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 38 /2019 Starosty Lipskiego z 18 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Starostwie Powiatowym w Lipsku.
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Lipsku, 27-300 Lipsko, ul. Rynek 1
Informację opublikował:Piotr Tkaczyk
Data publikacji:04.11.2019 14:31
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Piotr Tkaczyk
Data aktualizacji:20.01.2020 11:15