Uchwała Nr XXXVIII/91/2019

Zarządu Powiatu w Lipsku

z dnia 30 października 2019 roku

 

w sprawie udzielenia poręczenia wekslowego pożyczki zaciągniętej przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku

 

Na podstawie:

art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 511 ze zm.) oraz art. 94 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 869 ze zm.) w związku z uchwałą Nr XVI/76/2019 Rady Powiatu Lipskiego z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na rok 2019 oraz uchwałą Nr XVII/83/2019 Rady Powiatu Lipskiego z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy finansowej na lata 2019-2024

Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

 

§ 1

  1. Udziela się poręczenia wekslowego pożyczki zaciągniętej przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku na zadanie pn. „Termomodernizacja budynków zaplecza administracyjno – technicznego Szpitala Powiatowego w Lipsku”
    w kwocie 215 104,00 zł (słownie: dwieście piętnaście tysięcy sto cztery złotych 00/100), w tym koszty obsługi pożyczki.
  2. Poręczenia, o którym mowa w ust. 1, udziela się na okres do końca 2034 roku.

§ 2

Do złożenia oświadczenia w imieniu Powiatu Lipskiego w przedmiocie poręczenia określonego w § 1 wyznacza się dwóch członków Zarządu Powiatu w osobach:

  1. Sławomira Śmieciucha – starosty lipskiego,
  2. Marii Węgrzeckiej – wicestarosty lipskiego.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                           Przewodniczący Zarządu Powiatu:

Członkowie Zarządu Powiatu:                                 

                                                                                                      Śmieciuch Sławomir

Dygas Artur

Gaik Lucyna

Ostrach Zbigniew

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XXXVIII/91/2019 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 30 października 2019 roku w sprawie udzielenia poręczenia wekslowego pożyczki zaciągniętej przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku
Podmiot udostępniający informację:27-300 Lipsko, Rynek 1
Informację opublikował:Joanna Sfora
Data publikacji:04.11.2019 13:27
Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Zarządu
Informację aktualizował:Joanna Sfora
Data aktualizacji:15.11.2019 08:30